KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUTE premte, 14 janar 2011, ora 11:00, Salla 4

KOMISIONI JURIDIK-LIGJVËNËS

Propozimi i rendit të ditës:

1.  Propozim-ligj për ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Qeverisë së Republikës së Kroacisë për bashkëpunim në mbrojtjen nga katastrofat natyrore dhe teknike-teknologjike;

2. Propozim-ligj për ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Qeverisë së Republikës së Sllovenisë për bashkëpunim në fushën e mbrojtjes nga fatkeqësitë e tjera dhe natyrore;

3. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për pronësinë industriale (leximi i parë);

4. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për sigurinë e produkteve (leximi i parë);

5. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për furnizim me ujë të pijshëm dhe derdhjen e ujerave të zeza urbane (leximi i dytë);

6. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për menaxhim me paketim dhe hedhurina nga paketimi (leximi i dytë);

7. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për transport në komunikacionin rrugor (leximi i dytë);

8. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për transportin e materieve të rrezikshme në komunikacionin rrugor dhe hekurudhor (leximi i dytë);

9.  Propozim-ligj për interoperabilitet në sistemin hekurudhor (leximi i dytë);

10. Propozim-ligj për toke ndërtimore (leximi i dytë);

11.  Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për orarin e punës, pushimet e detyrueshme të punëtorëve mobilë dhe shoferëve në komunikacionin rrugor dhe aparatet për regjistrim në komunikacionin rrugor – (leximi i dytë);

12. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për taksën për qëndrim të përkohshëm (leximi i dytë);

13.  Propozim-ligj për energjetikë (leximi i dytë); 

14. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për veprimtari turistike (leximi i dytë); 

15. Propozim-ligj për odat ekonomike (leximi i dytë); 

16. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtje juridike të shërbimeve të cilat bazohen në qasje të kushtëzuar , ose përfshinë qasje të kushtëzuar (leximi i dytë);

17. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për tregti elektronike (leximi i dytë); 

18. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për sistem njësportel dhe për mbajtjen e regjistrit tregtar dhe regjistrit të personave tjerë juridik (leximi i dytë);

Propozimi i rendit të ditës plotësohet me:

1. Propozim-ligj për ratifikimin e Marrëveshjes ne lidhje me Komitetin koordinativ në kuadër të Mbledhjes së ministrave të mbrojtjes së Evropës juglindore (SEDM KK);

2. Propozim-ligj për ratifikimin e Marrëveshjes për bashkëpunim shkencor dhe teknologjik ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Qeverisë së Malit të Zi;

3. Propozim-ligj për ratifikim e Marrëveshjes për RAKVIAK – Qendra për bashkëpunim të sigurisë .

a

Na ndiqni në:

Click