KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUTE enjte, 20 janar 2011, ora 13:30, Salla e Qeverisë

KOMISIONI JURIDIK-LIGJVËNËS

Propozimi i rendit të ditës:

1. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për themelimin e Agjencisë Nacionale për programe arsimore evropiane dhe mobilitet –( leximi i parë) ; 

2. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për arsimin e të rriturve (leximi i dytë); 

3. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për arsim dhe trajnim profesional (leximi i dytë); 

4. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për standardin e nxënësve (leximi i dytë); 

5. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për sigurim pensional dhe invalidor - leximi i parë;

6. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për sigurim vullnetar pensional me financim kapital - leximi i dytë ; 

7. Propozim-ligj për ndryshimin e Ligjit për evidencat nga sfera e punës - leximi i dytë;

8. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për siguri në sistemin hekurudhor – leximi I;

9. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për pastërti publike – leximi I;

10. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për rrugët publike – leximi I;

11. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për sistemin hekurudhor – leximi I;

12. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për lundrim të brendshëm – leximi I;

13. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për teleferikë dhe ski-lifte – leximi I;

14. Propozim-ligj për ndërprerjen e vlefshmërisë së Ligjit për kryerjen e autorizimit nga ana e organeve republikane të administratës në pikëpamje të futjes dhe shpërndarjes së mjeteve të huaja për komunikim masiv dhe për veprimtarinë e huaj informative në Jugosllavi - leximi i parë; 

15. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për shërbim në Armatën e Republikës së Maqedonisë – leximi I;

16. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për akcizat – leximi I;

17. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për byro të kredisë (leximi i parë); 

18. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për kontabilitet për buxhetet dhe shfrytëzuesit buxhetor (leximi i parë);  

19. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për kryerjen e shërbimeve transfer i shpejtë i parave - leximi i dytë;

20. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për tatimin e vlerës së shtuar (leximi i parë);

21. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për fondet investuese (leximi i parë); 

22. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për rezervat e mallrave (leximi i parë); 

23. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për kontabilitetin e organizatave jofitimprurëse  - leximi i dytë;

24. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtjen e konsumatoreve gjatë marrëveshjeve për kredi konsumi - leximi i dytë;

25. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për taksa administrative - leximi i dytë;

26.   Propozim-ligj për shpalljen e shpellës “Burimi i Sllatinës” për përmendore të natyrës - leximi I;

27. Propozim-ligj për veprim me objekte të paligjshme – leximi I; 

28. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për pyje (leximi i parë); 

29. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për shëndetësinë veterinere (leximi i parë);

30.  Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për inspektim devizor (leximi i parë);

31. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për shitjen e banesave në pronësi shoqërore (leximi i parë);

32. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për punën devizore (leximi i parë); 

33. Propozim-ligj për lojërat e fatit dhe lojërat zbavitëse (leximi i parë);

34.  Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për caktimin e kushtit plotësues për ushtrimin e funksionit publik - leximi i parë;

35. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për shoqëritë tregtare – leximi I;

36.   Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtjen e konsumatoreve - leximi i parë;

37.    Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për plehra (leximi i dytë); 

38. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për shëndetin e bimëve (leximi i dytë); 

39. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për prodhime për mbrojtjen e bimëve (leximi i dytë).

a

Na ndiqni në:

Click