KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUTE martë, 5 prill 2011, ora 15:00, Salla 3

KOMISIONI JURIDIK-LIGJVËNËS

Propozimi i rendit të ditës:

1.  Propozim-ligj për garanci të Republikës së Maqedonisë ndaj detyrimeve sipas Marrëveshjes për hua për financim plotësues të Projektit për SHA MEPSO, që do të lidhet ndërmjet Bankës Ndërkombëtare për Zhvillim dhe Rindërtim - Banka Botërore dhe SHA MEPSO, me procedurë të shkurtuar;

2. Propozim-ligj për shndërrimin e kërkesave të Republikës së Maqedonisë në bazë të huas në depozitë të përhershme në shoqërinë SHA Industria Kimike Organike «Naum Naumovski - Borçe» Shkup, me procedurë të shkurtuar;

3. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për marrëdhëniet e punës, me procedurë të shkurtuar; 

4. Propozim-ligj për garanci të Republikës së Maqedonisë ndaj detyrimeve sipas Marrëveshjes për hua për financim të punëve paraprake dhe përgatitore për Projektin “Fusha e Llokovës dhe sjellja e Ujërave të Korabit” që do të lidhet ndërmjet Bankës Ndërkombëtare për Zhvillim dhe Rindërtim - Banka Botërore dhe SHA ELEM, me procedurë të shkurtuar;

5.  Propozim-ligj për ndryshimin e Ligjit për ngarkimin e Republikës së Maqedonisë me hua te Banka Japoneze për Bashkëpunim Ndërkombëtar sipas Marrëveshjes për hua për realizimin e “Projektit për përmirësimin e shfrytëzimit të ujit në basenin e lumit Zletovicë ”, me procedurë të shkurtuar;

6. Propozim-ligj për garanci të Republikës së Maqedonisë ndaj detyrimeve sipas Marrëveshjes për hua, e dedikuar për financimin e projektit «Parku i turbinave me erë Bogdanci», që do të lidhet ndërmjet Bankës Kreditore për Rindërtim - KfV dhe SHA ELEM, me procedurë të shkurtuar.

Propozimi i rendit të ditës plotësohet me :

1.  Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative – leximi II; 

2. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për inspeksion administrativ –leximi II; 

3. Propozim-ligj për themelimin e Komisionit Shtetëror për vendosje në procedurë administrative dhe procedurë të marrëdhënies së punës në shkallë të dytë – leximi II; 

4. Propozim-ligj për ndryshimin e Ligjit për procedurë penale –leximi II;

5. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Kodit zgjedhor – leximi II; 

6. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për institucione - leximi II; 

7. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për sport– leximi II;

8.  Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për peng kontraktues – leximi II; 

9. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për kadastër të patundshmërive - leximi II;

10. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për emrin personal - leximi II;

11. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për siguri të komunikacionit rrugor-leximi II;

12. Propozimi-ligj për plotësimin e Ligjit për paraqitjen e vendbanimit dhe vendqëndrimit të qytetarëve-leximi II;

13. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për letërnjoftim – leximi II;

14. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për sigurimin e personave dhe pronës – leximi II; 

15. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për dokumentet e udhëtimit të shtetasve të Republikës së Maqedonisë-leximi II; 

16. Propozim-ligj për ndryshimin e Ligjit për veprimtari detektive- leximi II;

17. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për inspeksionin e arsimit – leximi II;  

18. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për arsimin e lartë – leximi II; 

19. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për arsimin fillor – leximi II; 

20. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për arsimin e mesëm – leximi II;

21. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për arsimin e të rriturve – leximi II;

22. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për sigurim pensional dhe invalidor – leximi II;

23.   Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtjen e fëmijëve– leximi II;

24. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtje sociale – leximi II; 

25. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për punësim dhe sigurim në rast të papunësisë - leximi II;

26.  Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për evidencën amë për të siguruarit dhe shfrytëzuesit e të drejtave nga sigurimi pensional dhe invalidor – leximi II; 

27. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për donacione dhe sponsorime në veprimtari publike – leximi II;

28. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për të mirat audiovizuele – leximi II; 

29. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për muze– leximi II; 

30. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta – leximi II;

31.  Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për kulturë – leximi II;  

32.  Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për biblioteka– leximi II;

33.  Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për statistikë shtetërore - leximi II; 

34.  Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për lojëra të fatit dhe lojëra zbavitëse - leximi II;  

35. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për shoqëri financiare – leximi II; 

36. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për tatime mbi pronë - leximi II; 

37. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për kontribute nga sigurimi i detyrueshëm social – leximi II;

38.  Propozim-ligj për mbrojtje të konsumatorëve gjatë marrëveshjeve për kredi konsumi – leximi II;  

39 . Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për lizing - leximi II;  

40. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Drejtorinë Doganore – leximi II; 

41.  Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për privatizim dhe qira të tokës ndërtimore në pronës shtetërore - leximi II;

42.  Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për furnizime publike- – leximi II; 

43. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për procedurë tatimore – leximi II;

44.  Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit doganor – leximi II;  

45. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për tregti– leximi II; 

46. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit sistem njësportel dhe për mbajtjen e regjistrit tregtar të personave tjerë juridikë –leximi II; 

47. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për veprimtari hoteliere –leximi II; 

48. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për veprimtari turistike –leximi II;  

49. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për kryerjen e veprimtarisë zejtare - leximi II;  

50. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për automjete – leximi II; 

51. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për akreditim - leximi II; 

52. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për lëndë të para minerale - leximi II;

53.  Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për mbrojtje shëndetësore – leximi II;  

54. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtje nga rrezatimi jonizues dhe siguri nga rrezatimi -leximi II;

55. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për kimikale - leximi II;  

56. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtjen e të drejtave të pacientëve – leximi II;  

57. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për inspeksion sanitar dhe shëndetësor-leximi II; 

58. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për barna dhe vegla ndihmëse mjekësore-leximi II; 

59. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për sigurim shëndetësor – leximi II; 

60. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për prekurzorë – leximi II; 

61. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për evidenca në sferën e shëndetësisë – leximi II;

62. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Inspektoratin Shtetëror të Bujqësisë - leximi II;

63. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për vendosjen e rrjetit për mbledhjen e të dhënave të kontabilitetit nga ekonomi bujqësore- leximi I;

64. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për kryerjen e veprimtarisë bujqësore - leximi II; 

65. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për peshkatari dhe akvakulturë – leximi II;  

66. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për duhan dhe prodhime të duhanit – leximi II; 

67. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për material faror dhe për mbëltim për bimë bujqësore –leximi II; 

68. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për siguri të ushqimit të kafshëve – leximi II; 

69.  Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për zhvillim bujqësor dhe rural – leximi II; 

70. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për veprimtari hidrometeorologjike –leximi II; 

71. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për prodhime për mbrojtje të bimëve – leximi II;

72.  Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për kualitet të prodhimeve bujqësore – leximi II;  

73. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për pyje - leximi II;

74.  Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për verë – leximi II; 

75. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për verë – leximi II;

76.  Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për siguri të ushqimit – leximi II;

77.  Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për prodhimtari bujqësore organike -leximi II;  

78. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për rrugë publike - leximi II;  

79. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për transport në komunikacionin rrugor – leximi II;

80.  Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për lundrim të brendshëm - leximi II; 

81. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për planifikim hapësinor dhe urbanistik - leximi II;

82. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për siguri në sistemin hekurudhor - leximi II; 

83.  Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për tokë ndërtimore - leximi II;  

84. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për varreza dhe shërbime të varrimit - leximi II; 

85. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për teleferikë dhe ski ashensorë – leximi II; 

86. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për ndërtim - leximi II;  

87. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për veprim me objekte pa leje – leximi II;   

88. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për orarin e punës, pushimet e detyrueshme të punëtorëve mobilë dhe shoferëve në komunikacionin rrugor dhe aparatet për regjistrim në komunikacionin rrugor – leximi II; 

89. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për transport të materieve të rrezikshme në komunikacionin rrugor dhe hekurudhor – leximi II; 

90. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për banim - leximi II; 

91.  Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për pastërti publike - leximi II; 

92. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për furnizim me ujë të pijshëm dhe kullimin e ujërave të zeza urbane – leximi II;

93.  Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për ambient jetësor – leximi II;

94. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për menaxhim me hedhurinat – leximi II;

95. Propozim- ligj për shpalljen e Liqenit të Prespës monument natyror – leximi II; 

96. Propozim- ligj për shpalljen e Liqenit të Dojranit monument natyror – leximi II.

97. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për ujëra – leximi II.

98. Kërkesë për dhënie të interpretimit autentik të nenit 20 paragrafi 2 nga Ligji për tatime mbi pronë, e parashtruar nga deputeti Jovan Ginev;

99. Kërkesë për dhënie të interpretimit autentik të nenit 1 nga Ligji për ndryshimin e Ligjit për sigurim pensional dhe invalidor, përkatësisht të nenit 146 paragrafi 1 nga
Ligji për sigurim pensional dhe invalidorm, e parashtruar nga deputetja Vlladanka Aviroviq; 

100. Përcaktim i Tekstit të spastruar të Ligjit për përmbarim; 

101. Përcaktim i Tekstit të spastruar të Ligjit për material faror dhe për mbëltim për bimë bujqësore.

a

Na ndiqni në:

Click