KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUTE martë, 5 prill 2011, ora 10:00, Salla "Boris Trajkovski"

KOMISIONI PËR BUJQËSI, PYLLTARI DHE EKONOMINË E UJËRAVE

Propozimi i rendit të ditës:

1. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për verë – leximi II; (i parashtruar nga Qeveria me nr. 51-7999/1-10 nga 22 marsi 2011);

2. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Inspektoratin Shtetëror të Bujqësisë – leximi II;

3. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për vendosjen e rrjetit për mbledhjen e të dhënave të kontabilitetit nga ekonomi bujqësore- leximi II;

4. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për prodhimtari bujqësore organike -leximi II;

5.  Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për kryerjen e veprimtarisë zejtare - leximi II;

6. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për pyje - leximi II;

7. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për zhvillim bujqësor dhe rural – leximi II;

8. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për siguri të ushqimit – leximi II;

9. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për peshkatari dhe akuakulturë - leximi II;

10.  Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për sigurinë e ushqimit të kafshëve- leximi II;

11. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për material faror dhe për mbëltim për bimë bujqësore –leximi II;

12. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për veprimtari hidrometeorologjike – leximi II;

13. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për kualitet të prodhimeve bujqësore – leximi II;

14.  Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për duhan dhe prodhime të duhanit – leximi II;

15. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për prodhime për mbrojtje të bimëve – leximi II;

16. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për verë – leximi II; (i parashtruar nga Qeveria me nr. 51-2185/1-29 nga 2011 marsi ).

a

Na ndiqni në:

Click