KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUTE mërkurë, 12 janar 2011, ora 11:00, Salla 4

KOMISIONI PËR TRANSPORT, LIDHJE DHE EKOLOGJI

Propozimi i rendit të ditës: 

1.  Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për furnizim me ujë të pijshëm dhe derdhjen e ujërave të zeza urbane (leximi i dytë);

2. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për menaxhim me paketim dhe hedhurina nga paketimi (leximi i dytë);

3. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për transport në komunikacionin rrugor  (leximi i dytë);

4. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për transportin e materieve të rrezikshme në komunikacionin rrugor dhe hekurudhor (leximi i dytë);

5. Propozim-ligj për tokë ndërtimore (leximi i dytë);

6.  Propozim-ligj për interoperabilitet  në sistemin hekurudhor (leximi i dytë);

7. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për orarin e punës, pushimet e detyrueshme të punëtoreve mobilë dhe shoferëve në komunikacionin rrugor dhe aparatet e regjistrimit në komunikacionin rrugor (leximi i dytë).

a

Na ndiqni në:

Click