KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUTE martë, 5 prill 2011, ora 13:00, Salla 4

KOMISIONI PËR TRANSPORT, LIDHJE DHE EKOLOGJI  

Propozimi i rendit të ditës:

1. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për transport në komunikacionin rrugor – leximi II;

2. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për rrugë publike - leximi II;

3. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për lundrim të brendshëm – leximi II;

4.  Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për  planifikim hapësinor dhe urbanistik - leximi II;

5.  Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për siguri në sistemin hekurudhor - leximi II;

6.  Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për tokë ndërtimore - leximi II;

7. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për varreza dhe shërbime të varrimit - leximi II;

8.  Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për teleferikë dhe ski ashensorë – leximi II;

9.  Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për pastërti publike - leximi II;

10.  Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për veprim me objekte pa leje – leximi II; 

11.  Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për ndërtim - leximi II;

12.  Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për furnizim me ujë të pijshëm dhe kullimin e ujërave të zeza urbane – leximi II;

13.  Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për orarin e punës, pushimet e detyrueshme të punëtorëve mobilë dhe shoferëve në komunikacionin rrugor dhe aparatet për regjistrim në komunikacionin rrugor – leximi II;

14.  Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për transport të materieve të rrezikshme në komunikacionin rrugor dhe hekurudhor – leximi II;

15.  Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për banim - leximi II;

16.  Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për ambient jetësor – leximi II;

17.  Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për menaxhim me hedhurinat – leximi II;

18.  Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për ujëra – leximi II;

19.  Propozim- ligj për shpalljen e Liqenit të Prespës monument natyror  – leximi II;

20.  Propozim- ligj për shpalljen e Liqenit të Dojranit  monument natyror – leximi II.

a

Na ndiqni në:

Click