KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUTE premte, 21 janar 2011, Ora 11:00, Salla 4

MBLDHJA NR. 106 E KOMISIONIT JURIDIK LIGJVËNËS

Propozim i rendit të ditës:

(e filluar më 20. 1. 2011)(vazhdimi i parë)

Rendi i ditës: 

...

2. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për arsimin e të rriturve - leximi II;

3. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për arsim dhe trajnim profesional - leximi II;

4. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për standardin e nxënësve - leximi II;

...

8. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për siguri në sistemin hekurudhor – leximi I; 

9. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për pastërti publike – leximi I; 

10. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për rrugë publike – leximi I; 

11. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për sistem hekurudhor – leximi I; 

12. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për lundrim të brendshëm – leximi I; 

13. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për teleferikë dhe ski-lifte – leximi I;

...

16. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për akciza – leximi I; 

17. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Byro Kreditore - leximi I;

18. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për kontabilitet për buxhete dhe shfrytëzues buxhetorë - leximi I;

19. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për kryerjen e shërbimeve transfer i shpejtë i parave - leximi II;

20. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për tatim mbi vlerën e shtuar - leximi I;

21. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për fonde investuese - leximi I;

22. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për rezervat e mallrave - leximi I;

23. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për kontabilitet të organizatave jofitimprurëse  - leximi II;

24. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtjen e konsumatoreve gjatë marrëveshjeve për kredi konsumi - leximi II;

25. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për taksa administrative - leximi II;

26.  Propozim-ligj për shpalljen e shpellës “Burimi i Sllatinës” monument natyror - leximi I; 

27. Propozim-ligj për veprim me objekte të paligjshme – leximi I;  

28. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për pyje - leximi I;

29. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për shëndetësinë veterinare - leximi I;

30.  Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Inspeksion Devizor - leximi I;

31. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për shitjen e banesave në pronësi shoqërore - leximi I;

32. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për punën devizore - leximi I;

33. Propozim-ligj për lojërat e fatit dhe lojërat zbavitëse - leximi I;

34.  Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për përcaktimin e kushtit plotësues për kryerjen e funksionit publik - - leximi I;
I parashtruar nga: Sillvana Boneva, Ilija Dimovski, Rafis Aliti dhe Tahir Hani.

...
 
 37.    Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për plehra - leximi II; 
 
 38. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për shëndetin e bimëve - leximi II; 
 
 39. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për prodhime për mbrojtjen e bimëve - leximi II.
 
 40. Përcaktimi i Tekstit të spastruar të Ligjit për menaxhim me hedhurinat.
 

 

a

Na ndiqni në:

Click