KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUTE enjte, 14 prill 2011, ora 14:00, Salla 4

MBLEDHJA NR. 125 E KOMISIONIT JURIDIK-LIGJVËNËS

Rendi i ditës:

1. Propozim-ligj për ndryshimin e Ligjit për akciza, me procedurë të shkurtuar – leximi II;

2. Përcaktim i Tekstit të spastruar të Kodit zgjedhor.

a

Na ndiqni në:

Click