KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUTE hënë, 24 janar 2011, ora 11:00, Salla 1

SEANCA E NJËQINDETRIDHJETEPESTË E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

Propozimi i rendit të ditës:

1. Propozim për nismë të ndryshimit të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë;

2. Propozim-ligj për ratifikimin e Marrëveshjes në lidhje me Komitetin Koordinativ në kuadër të Takimit të ministrave të mbrojtjes të Evropës juglindore (SEDM KK);

3. Propozim-ligj për ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Qeverisë së Republikës së Kroacisë për bashkëpunim në mbrojtjen nga katastrofat natyrore dhe teknike-teknologjike;

4. Propozim-ligj për ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Qeverisë së Republikës së Sllovenisë për bashkëpunim në fushën e mbrojtjes nga fatkeqësitë natyrore dhe të tjera ;

5. Propozim-ligj për ratifikim e Marrëveshjes për RAKVIAK – Qendra për bashkëpunim të sigurisë;

6. Propozim-ligj për ratifikimin e Marrëveshjes për bashkëpunim shkencor dhe teknologjik ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Qeverisë së Malit të Zi;

7. Propozim-ligj për ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Qeverisë së Malit të Zi për bashkëpunim në sferën e arsimit;

8. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për shoqëritë tregtare – leximi I;

9. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për pronësinë industriale (leximi i parë);

10. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për siguri të produkteve (leximi i parë);

11. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtjen e konsumatorëve – leximi I;

12. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për akcizat (leximi i parë);

13. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për byro të kredisë (leximi i parë);

14. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për kontabilitet për buxhetet dhe shfrytëzuesit buxhetor (leximi i parë);

15. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për tatimin mbi vlerën e shtuar (leximi i parë);

16. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për fondet investuese (leximi i parë);

17. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për rezervat e mallrave (leximi i parë);

18. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për inspektim devizor (leximi i parë);

19. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për shitjen e banesave në pronësi shoqërore (leximi i parë);

20. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për punë devizore (leximi i parë);

21. Propozim-ligj për lojërat e fatit dhe lojërat zbavitëse (leximi i parë);

22. Propozim-ligj për veprim me objekte të paligjshme – leximi I;

23. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për sistemin hekurudhor – leximi I;

24. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për higjienë publike  (leximi i parë);

25. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për rrugët publike (leximi i pare);

26. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për siguri në sistemin hekurudhor – leximi I;

27. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për lundrim të brendshëm (leximi i parë);

28. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për teleferik dhe ski lifte (leximi i parë);

29. Propozim-ligj për shpalljen e shpellës “Burimi i Sllatinës” për përmendore të natyrës - leximi I;

30. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për pyjet (leximi i parë);

31. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për shëndetin veteriner  (leximi i parë);

32. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për sigurim pensional dhe invalidor - leximi i parë;

33. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për themelimin e Agjencisë Nacionale për programe arsimore evropiane dhe mobilitet – leximi i parë ;

34. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për shërbim në Armatën e Republikës së Maqedonisë – leximi I;

35. Propozim-ligj për ndërprerjen e vlefshmërisë së Ligjit për kryerjen e autorizimit nga ana e organeve republikane të administratës në pikëpamje të futjes dhe shpërndarjes së mjeteve të huaja për komunikim masiv dhe për veprimtarinë e huaj informative në Jugosllavi - leximi i parë;

36. 1. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për caktimin e kushtit plotësues për ushtrimin e funksionit publik – leximi I, parashtruar nga deputetet Silvana Boneva, Ilija Dimovski, Rafis Aliti dhe Tahir Hani;

37. Informacion për gjendjet dhe ngjarjet në Ministrinë e Punëve të Jashtme, e parashtruar nga deputetët Stanka Anastasova, Mile Andonov, Vesna Bendevska, Vllado Buçkovski, Sllavica Grkovska, Mnede Dinevski, Cvetanka Ivanova, Igor Ivanovski, Jani Makraduli, Goran Minçev, Marijanço Nikollov, Andrej Petrov, Emiljan Stankoviq, Goran Sugareski, Marinella Tusheva, Nikolla Qurkçiev, Tome Çingovski, Radmilla Shekerinska, Tito Petkovski, Stojan Andonov, Gjorgji Orovçanec, Sonja Mirakovska dhe Goran Misovski;

38. Program vjetor për punën e Agjencisë për posta për vitin 2011;

39. Propozim-vendim për dhënie të pëlqimit të Propozim-programit vjetor për punë dhe zhvillim të Agjencisë për aviacion civil për vitin 2011;

40. Propozim-vendim për dhënie të pëlqimit të Propozim-planit vjetor financiar të Agjencisë për aviacion civil për vitin 2011;

Propozimi i rendit të ditës plotësohet me:

1. Propozim i plotësuar i ligjit për energjetikë - leximi II; 

2. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për tregti elektronike (leximi i dytë);

3. Propozim i plotësuar i ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për taksën për qëndrim të përkohshëm (leximi i dytë);

4. Propozim i plotësuar i ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për sistem njësportelësh dhe për mbajtjen e regjistrit tregtar dhe regjistrin e personave të tjerë juridik (leximi i dytë);

5. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për veprimtari turistike (leximi i dytë);

6. Propozim-ligj për odat ekonomike (leximi i dytë);

7. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtje juridike të shërbimeve të cilat bazohen ose përfshinë, qasje të kushtëzuar (leximi i dytë);

8. Propozim i plotësuar i ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për orarin e punës, pushimet e detyrueshme të punëtorëve mobile dhe shoferëve në komunikacionin rrugor dhe aparatet e regjistrimit në komunikacionin rrugor - leximi i dytë;

9. Propozim-ligj për interoperabilitet në sistemin hekurudhor (leximi i dytë);

10. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për menaxhim me paketim dhe hedhurinave nga paketimi (leximi i dytë);

11. Propozim i plotësuar i ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për furnizim me ujë për pije dhe shkarkimin e ujërave të zeza urbane - leximi i dytë;

12. Propozim i plotësuar i ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për transport në komunikacionin rrugor - leximi i dytë;

13. Propozim i plotësuar i ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për transportin e materieve të rrezikshme në komunikacionin rrugor dhe hekurudhor - leximi i dytë.

a

Na ndiqni në:

Click