KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUTE martë, 25 janar 2011, Ora 12:00, Salla 1

SEANCA NR. 135 E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

(e filluar më 24.01.2011)(vazhdimi i parë)

Rendi i ditës:

1. Propozim për nismë të ndryshimit të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë;

2. Propozim-ligj për ratifikimin e Marrëveshjes lidhur me Komitetin Koordinativ në kuadër të takimit të ministrave të mbrojtjes të Evropës Juglindore (SEDM KK);

3. Propozim-ligj për ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Qeverisë së Republikës së Kroacisë për bashkëpunim në mbrojtje nga katastrofa natyrore dhe teknike teknologjike;

4. Propozim-ligj për ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Qeverisë së Republikës së Sllovenisë për bashkëpunim në fushën e mbrojtjes nga fatkeqësi natyrore dhe fatkeqësi të tjera; 

5. Propozim-ligj për ratifikimin e Marrëveshjes për RAKVIAK – Qendrën për Bashkëpunim Sigurie;

6. Propozim-ligj për ratifikimin e Marrëveshjes për bashkëpunim shkencor dhe teknologjik ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Qeverisë së Malit të Zi;

7. Propozim-ligj për ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Qeverisë së Malit të Zi për bashkëpunim në sferën e arsimit; 

8. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për shoqëri tregtare – leximi I;

9. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtjen e konsumatorëve – leximi I;

10. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për pronësi industriale – leximi I;

11. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për siguri të prodhimeve – leximi I;

12. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për akciza – leximi I;

13. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Byro Kreditore – leximi I;

14. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për kontabilitet për buxhete dhe shfrytëzues buxhetorë – leximi I;

15. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për tatim mbi vlerën e shtuar – leximi I;

16. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për fonde investuese – leximi I;

17. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për rezerva të mallrave – leximi I;

18. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për inspeksion devizor – leximi I;

19. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për shitjen e banesave në pronësi shoqërore – leximi I;

20. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për punë devizore – leximi I;

21. Propozim-ligj për lojëra të fatit dhe lojëra zbavitëse – leximi I;

22. Propozim-ligj për veprim me objekte pa leje – leximi I; 

23. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për sistem hekurudhor – leximi I;

24. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për pastërti publike  – leximi I;

25. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për rrugë publike – leximi I;

26. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për siguri në sistemin hekurudhor – leximi I;

27. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për lundrim të brendshëm – leximi I;

28. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për teleferikë dhe ski lifte – leximi I;

29. Propozim-ligj për shpalljen e shpellës “Burimi i Sllatinës” monument natyror - leximi I;

30. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për pyje – leximi I;

31. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për shëndetësi veterinare  – leximi I;

32. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për sigurim pensional dhe invalidor – leximi I;

33. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për themelimin e Agjencisë Nacionale për Programe Arsimore Evropiane dhe Mobilitet – leximi I;

34. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për shërbim në Armatën e Republikës së Maqedonisë – leximi I;

35. Propozim-ligj për shfuqizimin e Ligjit për kryerjen e autorizimeve nga organet republikane të administratës lidhur me futjen dhe shpërndarjen e mjeteve të huaja për komunikim masiv dhe për veprimtarinë e huaj informative në Jugosllavi – leximi I;

36. 1. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për përcaktimin e kushtit plotësues për kryerje të funksionit publik – leximi I;
I parashtruar nga: Sillvana Boneva, Ilija Dimovski, Rafis Aliti dhe Tahir Hani;

37. Propozim-ligj të plotësuar për energjetikë - leximi II; 

38. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për tregti elektronike - leximi II; 

39. Propozim-ligj të plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për taksë për qëndrim të përkohshëm - leximi II; 

40. Propozim-ligj të plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për sistem njësportel dhe për mbajtjen e regjistrit tregtar dhe regjistrit të personave tjerë juridikë - leximi II;

41. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për veprimtari turistike - leximi II; 

42. Propozim-ligj për oda ekonomike - leximi II; 

43. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtje juridike të shërbimeve që bazohen në qasje të kushtëzuar, ose përfshijnë qasje të kushtëzuar -leximi II;

44. Propozim i plotësuar i  ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për menaxhim me paketim dhe hedhurina nga paketimi - leximi II; 

45. Propozim i plotësuar i ligjit i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për orarin e punës, pushimet e detyrueshme të punëtorëve mobilë dhe shoferëve në komunikacionin rrugor dhe aparatet e regjistrimit në komunikacionin rrugor - leximi II; 

46. Propozim-ligj për interoperabilitet në sistemin hekurudhor - leximi II; 

47. Propozim-ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për furnizim me ujë për pije dhe shkarkimin e ujërave të zeza urbane - leximi II; 

48. Propozim-ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për transport në komunikacionin rrugor - leximi II; 

49. Propozim-ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për transportin e materieve të rrezikshme në komunikacionin rrugor dhe hekurudhor - leximi II; 

50. Propozim-ligj për ndryshimin e Ligjit për evidenca nga sfera e punës - leximi II; 

51. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për sigurim vullnetar pensional me financim kapital - leximi II; 

52. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për arsim dhe trajnim profesional - leximi II; 

53. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për arsimin e të rriturve - leximi II; 

54. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për shëndetin e bimëve - leximi II;

55.  Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për kontabilitetin e organizatave jofitimprurëse  - leximi II; 

56.  Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për kryerjen e shërbimeve transfer i shpejtë i parave - leximi II; 

57. Propozim-ligj për ngarkimin e Republikës së Maqedonisë te Fondi Monetar Ndërkombëtar me Linjë kreditore për kujdes, me procedurë të shkurtuar;  

58. Informatë për gjendjet dhe ngjarjet në Ministrinë e Punëve të Jashtme;
E parashtruar nga deputetët: Stanka Anastasova, Mile Andonov, Vesna Bendevska, Vllado Buçkovski, Sllavica Gërkovska, Mende Dinevski, Cvetanka Ivanova, Igor Ivanovski, Jani Makraduli, Goran Minçev, Marjanço Nikollov, Andrej Petrov, Emilijan Stankoviq, Goran Sugareski, Marinella Tusheva, Nikolla Qurkçiev, Tome Çingovski, Radmilla Shekerinska Jankovska, Tito Petkovski, Stojan Andov, Gjorgji Orovçanec, Sonja Mirakovska dhe Goran Misovski; 

59. Program vjetor për punën e Agjencisë së Postave për vitin 2011; 

60. Propozim-vendim për dhënie pëlqimi të propozim-programit vjetor për punë dhe zhvillim të Agjencisë së Aviacionit Civil për vitin 2011;

61. Propozim-vendim për dhënie pëlqimi të propozim-planit vjetor financiar të Agjencisë së Aviacionit Civil për vitin 2011.

a

Na ndiqni në:

Click