KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUTE hënë, 7 shkurt 2011, Ora 12:00 , Salla 1

SEANCA NR. 139 E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

Rendi i ditës: 

 1. Propozim-vendim për shpalljen e konkursit publik për zgjedhjen e kryetarit dhe dy anëtarëve të Komisionit për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë te Informatat me Karakter Publik, i parashtruar nga deputeti Ilija Dimovski;

2. Propozim-vendim për shpalljen e konkursit publik për emërimin e një anëtari të Komisionit Shtetëror për Ankesa ndaj Furnizimeve Publike, i parashtruar nga deputeti Ilija Dimovski;

3. Propozim-vendim për dërgimin e thirrjes publike propozuesve të autorizuar, për dorëzimin e propozimit të kandidatëve për anëtarë të Këshillit të RTM-së, i parashtruar nga deputeti Ilija Dimovski;

4. Propozim-vendim për shpalljen e konkursit publik për zgjedhjen e zëvendësdrejtorit të Drejtorisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, i parashtruar nga deputeti Ilija Dimovski.

5. Propozim-vendim për ndryshimin e Vendimit për emërimin e kryetarit, nënkryetarit dhe anëtarëve të Këshillit Nacional për Eurointegrime; 

6. Propozim-vendim për emërimin e anëtarëve të Komisionit të  Agjencisë së Postave; 

7. Propozim-vendim për emërimin e kryetarit dhe anëtarëve të Këshillit Republikan për Siguri të Komunikacionit Rrugor; 

8. Propozim-vendim për emërimin e anëtarit të Komisionit për Komunikime Elektronike; 

9. Propozim për emërimin e anëtarit të Komisionit Regullator për Energejtikë të Republikës së Maqedonisë; 

10. Propozim-për emërimin e drejtorit të Agjencisë së Administratës; 

11. Propozim-vendim për shkarkimin dhe emërimin e kryetarit, anëtarit dhe zëvendësve të tyre të Komisionit për Zgjidhjen e Ankesave nga sfera e energjetikës; 

12. Propozim-vendim për emërimin e kryetarit dhe anëtarëve të Komisionit për Zgjidhjen e Ankesave nga sfera e tregut të letrave me vlerë; 

13. Propozim-ligj për ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Qeverisë së Republikës së Austrisë për bashkëpunim në sferën e kulturës;

14. Propozim-ligj për ratifikimin e Konventës për Qendrën e Zbatimit të Ligjit në Evropën Juglindore;

15.  Propozim-ligj i plotësuar për tokë ndërtimore - leximi II;

16. Propozim-ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për standardin e nxënësve - leximi II;

17. Propozim-ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtjen e konsumatorëve gjatë marrëveshjeve për kredi konsumi - leximi II;

18. Propozim-ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për taksa administrative - leximi II;

19. Propozim-ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për plehra - leximi II;

20. Propozim-ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për prodhime për mbrojtjen e bimëve - leximi II;

21. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për arsim të lartë, me procedurë të shkurtuar; 

22. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për arsimin fillor, me procedurë të shkurtuar;

23. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për arsim të mesëm, me procedurë të shkurtuar;

24. Propozim-ligj për shërbimin pedagogjik, me procedurë të shkurtuar; 

25. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për ndërtim, me procedurë të shkurtuar;

26. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për planifikim hapësinor dhe urbanistik, me procedurë të shkurtuar; 

27. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për tokë bujqësore, me procedurë të shkurtuar; 

28. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për inspeksion sanitar dhe shëndetësor, me procedurë të shkurtuar; 

29. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtje dhe shpëtim, me procedurë të shkurtuar; 

30. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtje të trashëgimisë kulturore, me procedurë të shkurtuar;

31. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për privatizim dhe qira të tokës ndërtimore në pronësi shtetërore, me procedurë të shkurtuar; 

32. Propozim-ligj  për garanci të Republikës së Maqedonisë ndaj detyrimeve sipas Marrëveshjes për hua, të dedikuar për financimin e projektit “Sistemi kryesor transportues nga MS Brod Gneotino deri në Suvodoll – LOT 3”, që do të lidhet ndërmjet Dojçe Bankës dhe SHA ELEM, me procedurë të shkurtuar; 

33. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për kundërvajtje, me procedurë të shkurtuar; 

34. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për sport, me procedurë të shkurtuar; 

35. Kërkesë për dhënie interpretimi autentik të nenit 81-d paragrafi 1 të Ligjit për nëpunës shtetërorë, e parashtruar nga kryetari i Komunës së Strugës;

36. Kërkesë për dhënie interpretimi autentik të nenit 17 paragrafi 3 përkatësisht paragrafi 4  të Ligjit për parandalimin e konfliktit të interesave,  e parashtruar nga kryetari i komunës së Strugës.

a

Na ndiqni në:

Click