KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUTE mërkurë, 16 mars 2011, ora 11:00, Salla1

SEANCA E NJËQINDEDYZETETRE E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

Propozimi i rendit të ditës:

1. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për tatimin mbi fitimin – leximi I; 

2. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për supervizion të sigurimit – leximi I;

3. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për sigurim të detyrueshëm në komunikacion – leximi I;

4. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për financimin e njësive të Vetadministrimit Lokal - leximi I;

5. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për prodhime ndërtimore – leximi I;

6. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për peshkatari dhe akvakulturë – leximi I; 

7. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për transport në komunikacionin rrugor – leximi I;

8. Propozim ligj për artistin nacional të Republikës së Maqedonisë – leximi I;

9. Propozim-ligj për shpalljen e Qendrës së Vjetër Qytetare të Ohrit për trashëgimi kulturore me rëndësi të veçantë – leximi I;

10. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për kulturë - leximi I;

11. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për kontrollin dhe vulosjen, përkatësisht shënimin e armëve të zjarrit dhe municionit - leximi I;

12.  Propozim-ligj për ndryshimin e Ligjit për sigurimin e personave dhe pronës– leximi I;i parashtruar nga deputeti Pavle Trajanov ;

13. Raport vjetor për punën e Këshillit të prokurorëve publikë të Republikës së Maqedonisë për vitin 2010;

14. Propozim i interpretimit autentik të dispozitave nga nenet 48 paragrafi 1, 51 dhe 52 nga Ligji për menaxhim me pronën e konfiskuar, dobinë pronësore dhe sendet e mara në procedurën penale dhe kundërvajtëse;

15. Kërkesë për dhënie të interpretimit autentik të nenit 11 paragrafi 2 nga Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Këshillin Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë, e parashtruar nga deputetët Vllado Buçkovski dhe Cvetanka Ivanova;

16. Kërkesë për dhënie të interpretimit autentik të nenit 145 paragrafët 1 dhe 2 nga Ligji për procedurë përfundimtare, përkatësisht neni 157 paragrafët 1 dhe 2 nga Ligji për përmbarim , e parashtruar nga deputetja Cvetanka Ivanova.

17. Përcaktim i propozim-amendamentit XXXII të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë;

18. Miratimi i Amendamentit XXXII të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë;

19. Shpallje e Amendamentit XXXII të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë;

20. Propozim-vendim për shpalljen e emërimit të anëtarëve të Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, i parashtruar nga deputeti Ilija Dimovski;

21. Propozim-ligj për ndryshimin e Ligjit për shërbim në Armatën e Republikës së Maqedonisë - lexim I; I parashtruar nga deputetët Vlladimir GJorçev, Talat Xhaferi, Olivera Trajanovska, Ivan Stoilkoviq, Oliver Aleksovski, Goran GJurovski, Marjanço Kolevski dhe Cvetan Tripunovski;

22. Propozim-ligj për masa ndërkombëtare restriktive – leximi II;

23. Propozim ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtje - leximi II;

24. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për menaxhim me kriza – leximi II;

25. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e  Ligjit për Siguri të Komunikacionit Rrugor – leximi II;

26. Propozim ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Fondin Filmik të Republikës së Maqedonisë - leximi II;

27. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për inspekcionin e punës - leximi II;

28.  Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për sigurim të detyrueshëm pensional me financim kapital – leximi II;

29. Propozim-ligj për shfuqizimin e Ligjit për mbrojtje nga dëme të pronës fushore – leximi II;

30. Propozim ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për inspeksion të pylltarisë dhe gjuetisë - leximi II;

31. Propozim i plotësuar i ligjit për universitetet e hapura qytetare – leximi II; 

32. Propozim ligj i plotësuar  për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për libra shkollorë në arsimin fillor dhe të mesëm – leximi II ;

33. Propozim-ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për parandalimin e larjes së parave dhe kontributeve tjera nga vepra ndëshkuese dhe financimi i  terrorizmit – leximi II;

34. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për tatimet e pronës - leximi II;

35.  Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Regjistër Qendror – leximi II;

36. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për shfrytëzim dhe dispozicion me sendet  e organeve shtetërore – leximi II;

37. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për borxh publik - leximi II;

38. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për rezervat e detyrueshme të naftës dhe derivateve të naftës - leximi II;

39. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për qarkullim pagesor - leximi II;

40. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për marrjen e shoqërive aksionare - leximi II;

41. Propozim ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për lizing - leximi II;

42. Propozim ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për inspeksion teknik - leximi II;

43. Propozim ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për tregti - leximi II;

44.  Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Inspektoratin Shtetëror të Tregut – leximi II;

45.  Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për kryerjen e veprimtarisë zejtare - leximi II;

46. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për themelimin e Agjencisë për Investime të Huaja dhe Promovim të Eksportit të Republikës së Maqedonisë – leximi II;

47. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për punë të brendshme - leximi II; i parashtruar nga deputetët Cvetko Grozdanov, Ilija Dimovski, Krsto Mukovski, Talat Xhaferi dhe Vlladimir Gjorçev;

48. Raport për punën e Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë për vitin 2010;

49. Propozim-vendim për themelimin dhe përbërjen e Komisionit të përkohshëm për përcaktimin e gjendjes së Listës zgjedhore, i parashtruar nga deputetët Rafis Aliti, Svetllana Jakimovska, Tahir Hani dhe Silvana Boneva;

50. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mjedisin jetësor – leximi I;

51. Propozim-ligj për marrje dhe transplantim të pjesëve të trupit të njeriut për mjekim – leximi I;

52. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtje të natyrës – leximi I;

53. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtje nga zhurma në mjedisin jetësor – leximi I;

54. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për siguri të prodhimeve kozmetike – leximi I;

55. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për të mirat audiovizuele – leximi I;

56. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për falimentim – leximi I;

57. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për themelimin e rrjetit maqedonas akademik hulumtues - leximi I;

58. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për menaxhim elektronik – leximi I;

59. Propozim-ligj për ndryshimin e Ligjit për Qeverinë e Republikës së Maqedonisë, me procedurë të shkurtuar;

60. Propozim-ligj për ndryshimin e Ligjit për organizim dhe punë të organeve të administratës shtetërore , me procedurë të shkurtuar;

61. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për nëpunësit shtetëror, me procedurë të shkurtuar;

62. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për nëpunësit publik, me procedurë të shkurtuar;

63. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për procedurën e përgjithshme administrative, me procedurë të shkurtuar;

64. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për inspeksionin administrativ, me procedurë të shkurtuar;

65.  Propozim-ligj për ndryshimin e Ligjit për ngarkimin e Republikës së Maqedonisë me borxh tek Banka kreditore për rindërtim – KFV sipas Marrëveshjes për hua  për Projektin “Ujitjen e luginës së jugut të lumit Vardar – faza II”, me procedurë të shkurtuar;

66. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për duhan dhe prodhime të duhanit, me procedurë të shkurtuar;

67. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit doganor – leximi I;

68. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Kodit Zgjedhor – leximi I;

69. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për ujërat – leximi I;

70. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për menaxhim me hedhurinat – leximi I;

71. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për menaxhim me paketim dhe hedhurinave nga paketimi – leximi I;

72.  Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për menaxhim me bateri dhe akumulator dhe bateri dhe akumulator të hedhura – leximi I;

73. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për kualitet të ajrit të ambientit – leximi I;

74. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për inspeksionin e arsimit– leximi I;

75. Propozim-ligj për nxitje dhe ndihmë të zhvillimit teknologjik – leximi I;

76. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për veprimtari turistike – leximi I;

77. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për ekzemplar të detyrueshëm – leximi I;

78. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtje shëndetësore – leximi I;

79. Propozim-ligj për ngarkimin e Republikës së Maqedonisë me borxh tek Banka Evropiane për rindërtim dhe zhvillim sipas Marrëveshjes për hua  për Projektin për ndërtimin e autostradës së Korridorit X, të aksit rrugor Demir Kapija - Smokvica, me procedurë të shkurtuar;

80. Propozim-ligj për themelimin e Komisionit Shtetëror për vendosje në procedurën administrative dhe procedurë nga marrëdhënia e punës në shkallë të dytë, me procedurë  të shkurtuar;

81. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për banim, me procedurë të shkurtuar;

82. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për ndërtim, me procedurë të shkurtuar, i parashtruar nga deputetët Tahir Hani dhe Silvana Boneva;

83. Propozim për emërimin e guvernatorit të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë;

84. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtje sociale,  me procedurë të shkurtuar;

85. Përcaktim i Propozim-vendimit për shkarkimin dhe emërimin e kryetarit dhe anëtarëve të Këshillit për Ndarjen e Çmimit Shtetëror “Mito Haxhi Vasilev-Jasmin”;

86. Propozim-vendim për ndryshimin e Vendimit  për shkarkimin dhe emërimin e kryetarit dhe anëtarëve të Këshillit për Ndarjen e Çmimit Shtetëror “23 tetorit”;

87. Propozim-vendim për shpalljen e konkursit publik për zgjedhjen e anëtarit të Komisionit për mbrojtjen e të drejtës të qasjes së lirë tek informatat nga karakteri publik, i parashtruar nga deputeti Ilija Dimovski;

88. Propozim-vendim për shpalljen e konkursit publik për zgjedhjen e zëvendës-drejtorit të Drejtorisë për mbrojtjen e të dhënave personale, i parashtruar nga deputeti Ilija Dimovski.

89. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për regjistrim të popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave në Republikën e Maqedonisë për vitin 2011, me procedurë të shkurtuar, i parashtruar nga deputetët Tahir Hani dhe Silvana Boneva;

90. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për barna dhe mjetet ndihmëse mjekësore, me procedurë të shkurtuar, i parashtruar nga deputetja Marija Andonovska.

a

Na ndiqni në:

Click