Njoftime


E premte, 1 prill 2011, Ora 11:00, Salla 1

SEANCA NR. 146 E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

Propozim i rendit të ditës: 

1. Propozim-Deklaratë për përparimin e pozitës dhe të drejtave të romëve; e parashtruar nga: Liljana Popovska, Sillvana Boneva, Darka Petrushevska, Vele Gjorgjievski, Violeta Tasheva, Nada Stançevska, Marija Rashkovska, Amdi Bajram dhe Katerina Dimeska

2. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për verë – leximi I; 

3. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Inspektoratin Shtetëror të Bujqësisë – leximi I;

4. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për evidenca në sferën e shëndetësisë – leximi I;

5. Propozim ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Kodit zgjedhor - leximi II;

6. Propozim ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit doganor - leximi II;

7. Propozim ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për supervizion të sigurimit – leximi II; 

8. Propozim-ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtje shëndetësore – leximi II;

9. Propozim-ligj për shndërrimin e kërkesave të Republikës së Maqedonisë në bazë të huas në depozitë të përhershme në shoqërinë SHA Industria Kimike Organike «Naum Naumovski - Borçe» Shkup, me procedurë të shkurtuar;

10. Propozim-ligj për ndryshimin e Ligjit për ngarkimin e Republikës së Maqedonisë me hua te Banka Japoneze për Bashkëpunim Ndërkombëtar sipas Marrëveshjes për hua për realizimin e “Projektit për përmirësimin e shfrytëzimit të ujit në basenin e lumit Zletovicë ”, me procedurë të shkurtuar;

11. Propozim-ligj për garanci të Republikës së Maqedonisë ndaj detyrimeve sipas Marrëveshjes për hua për financim plotësues të Projektit për SHA MEPSO, që do të lidhet ndërmjet Bankës Ndërkombëtare për Zhvillim dhe Rindërtim - Banka Botërore dhe SHA MEPSO, me procedurë të shkurtuar;

12. Propozim-ligj për garanci të Republikës së Maqedonisë ngaj detyrimeve sipas Marrëveshjes për hua për financim të punëve paraprake dhe përgatitore për Projektin “Fusha e Llokovës dhe sjellja e Ujërave të Korabit” që do të lidhet ndërmjet Bankës Ndërkombëtare për Zhvillim dhe Rindërtim - Banka Botërore dhe SHA ELEM, me procedurë të shkurtuar; 

13. Propozim-ligj për garanci të Republikës së Maqedonisë ndaj detyrimeve sipas Marrëveshjes për hua, e dedikuar për financimin e projektit «Parku i turbinave me erë Bogdanci», që do të lidhet ndërmjet Bankës Kreditore për Rindërtim - KfV dhe SHA ELEM, me procedurë të shkurtuar; 

14. Kërkesë për dhënie interpretimi autentik të nenit 211 nga Ligji për përmbarim, e parashtruar nga deputeti Petar Pop Arsov. 

Propozimi i rendit të ditës plotësohet me: 

1. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative – leximi I;

2. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për inspeksion administrativ –leximi I.

3. Propozim-ligj për themelimin e Komisionit Shtetëror për vendosje në procedurë administrative dhe procedurë të marrëdhënies së punës në shkallë të dytë – leximi I;

4. Propozim-ligj për ndryshimin e Ligjit për procedurë penale –leximi I;

5. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Kodit zgjedhor – leximi I;

6. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për institucione - leximi I;

7. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për peng kontraktues – leximi I;

8. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për kadastër të patundshmërive - leximi I;

9. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për sport – leximi I; 

10. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për letërnjoftim – leximi I; 

11. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për dokumente të udhëtimit të shtetasve të Republikës së Maqedonisë-leximi I; 

12. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për emrin personal - leximi I; 

13. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për siguri të komunikacionit rrugor-leximi I;

14. Propozimi-ligj për plotësimin e Ligjit për paraqitjen e vendbanimit dhe vendqëndrimit të qytetarëve-leximi I;

15. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për sigurimin e personave dhe pronës – leximi I; 

16. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për veprimtari detektive - leximi I;

17. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për statistikë shtetërore - leximi I;

18. Propozim-ligj për mbrojtje të konsumatorëve gjatë marrëveshjeve për kredi konsumi – leximi I;

19. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për privatizim dhe qira të tokës ndërtimore në pronës shtetërore - leximi I ;

20. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për lojëra të fatit dhe lojëra zbavitëse - leximi I;

21. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për lizing - leximi I;

22. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për shoqëri financiare – leximi I; 

23. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për tatime mbi pronë - leximi I;

24. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Drejtori Doganore – leximi I; 

25. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për furnizime publike- leximi I;

26. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për procedurë tatimore – leximi I; 

27. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit doganor – leximi I; 

28. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për kontribute nga sigurimi i detyrueshëm social – leximi I; 

29. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit sistem njësportel dhe për mbajtjen e regjistrit tregtar të personave tjerë juridikë –leximi I;

30. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për veprimtari hoteliere –leximi I;

31. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për veprimtari turistike – leximi I;

32.  Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për kryerjen e veprimtarisë zejtare - leximi I;

33. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për automjete - leximi I;

34. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për akreditim – leximi I;

35. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për lëndë të para minerale - leximi I;

36. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për tregti - leximi I; 

37. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për transport në komunikacionin rrugor – leximi I; 

38. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për rrugë publike  - leximi I; 

39. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për lundrim të brendshëm – leximi I; 

40. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për  planifikim hapësinor dhe urbanistik - leximi I; 

41. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për siguri në sistemin hekurudhor - leximi I; 

42. Propozim-ligj për ndryshimin e Ligjit për tokë ndërtimore - leximi I; 

43. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për varreza dhe shërbime të varrimit  - leximi I; 

44. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për teleferikë dhe ski ashensorë – leximi I;

45. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për pastërti publike - leximi I;

46. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për veprim me objekte pa leje – leximi I;  

47. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për ndërtim - leximi I;

48. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për furnizim me ujë të pijshëm dhe kullimin e ujërave të zeza urbane – leximi I;

49. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për orarin e punës, pushimet e detyrueshme të punëtorëve mobilë dhe shoferëve në komunikacionin rrugor dhe aparatet për regjistrim në komunikacionin rrugor – leximi I;

50. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për transport të materieve të rrezikshme në komunikacionin rrugor dhe hekurudhor – leximi I;

51. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për banim - leximi I; 

52. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për ambient jetësor – leximi I; 

53. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për menaxhim me hedhurina – leximi I;

54. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për ujëra – leximi I; 

55. Propozim- ligj për shpalljen e Liqenit të Prespës monument natyror – leximi I; 

56. Propozim- ligj për shpalljen e Liqenit të Dojranit  monument natyror – leximi I;

57. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për vendosjen e rrjetit për mbledhjen e të dhënave të kontabilitetit nga ekonomi bujqësore- leximi I;

58. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për prodhimtari bujqësore organike -leximi I; 

59.  Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për kryerjen e veprimtarisë zejtare - leximi I; 

60. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për pyje - leximi I;

61. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për zhvillim bujqësor dhe rural – leximi I;

62. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për siguri të ushqimit – leximi I;

63. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për peshkatari dhe akuakulturë – leximi I;  

64.  Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për sigurinë e ushqimit të kafshëve- leximi I;

65. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për material faror dhe për mbëltim për bimë bujqësore –leximi I;

66. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për kimikale – leximi I;

67. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtjen e të drejtave të pacientëve – leximi I; 

68. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtje nga rrezatimi jonizues dhe siguri nga rrezatimi -leximi I;

69. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për mbrojtje shëndetësore – leximi I; 

70. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për inspeksion sanitar dhe shëndetësor-leximi I;

71. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për barna dhe vegla ndihmëse mjekësore-leximi I;

72. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për sigurim shëndetësor – leximi I.

73. Propozim-ligj për ndryshimin e Ligjit për  prekurzorë - leximi I; 

74. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për donacione dhe sponsorime në veprimtari publike – leximi I;  

75. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për të mirat audiovizuele – leximi I; 

76. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për muze - leximi I;

77. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për të drejtat  e autorit dhe të drejtat e përafërta - leximi I;

78. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për kulturë - leximi I;

79. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për biblioteka - leximi I;

80. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për arsimin fillor  – leximi I;

81. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për arsimin e mesëm – leximi I;

82. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për arsimin e lartë – leximi I; 

83. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për inspeksionin e arsimit– leximi I; 

84. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për arsimin e të rriturve  – leximi I; 

85. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për punësim dhe sigurim në rast të papunësisë - leximi I;

86. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për sigurim pensional dhe invalidor – leximi I;

87. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtje sociale – leximi I; 

88. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtjen e fëmijëve– leximi I; 

89. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për evidencën amë për të siguruarit dhe shfrytëzuesit e të drejtave nga sigurimi pensional dhe invalidor – leximi I;

90. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për verë – leximi I;

91. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për veprimtari hidrometeorologjike – leximi I; 

92. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për kualitet të prodhimeve bujqësore – leximi I;

93.  Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për duhan dhe prodhime të duhanit – leximi I;

94. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për prodhime për mbrojtje të bimëve – leximi I;

95. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për marrëdhëniet e punës, me procedurë të shkurtuar.

 
a

Na ndiqni në:

Ueb faqja e Kuvendi përdor biskotat (cookies).

Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit.