KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUTE mërkurë, 6 prill 2011, ora 12:00, Salla 1

SEANCA E NJËQINDEDYZETESHTATË E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

Propozimi i rendit të ditës:

1. Propozim-ligj për marrje dhe transplantim të pjesëve të trupit të njeriut për mjekim – leximi II;

2. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për siguri të prodhimeve kozmetike – leximi II;

3. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për themelimin e rrjetit maqedonas akademik hulumtues - leximi II;

4. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për menaxhim elektronik – leximi II;

5. Propozim-ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për kulturë - leximi II;

6. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për të mira audiovizuele - leximi II;

7. Propozim-ligj i plotësuar për artist nacional të Republikës së Maqedonisë - leximi II;

8. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për ekzemplar të detyrueshëm - leximi II;

9. Propozim-ligj i plotësuar për shpallje të Qendrës së Vjetër të Qytetit të Ohrit trashëgimi kulturore me rëndësi të veçantë -leximi II;

10. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për inspeksion të arsimit  - leximi II;

11. Propozim-ligj për nxitje dhe ndihmë të zhvillimit teknologjik - leximi II;

12. Propozim-ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtjen e natyrës - leximi II;

13. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtje nga zhurma në mjedis jetësor- leximi II;

14. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për menaxhim me paketim dhe hedhurina nga paketimi - leximi II;

15. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për kualitet të ajrit të ambientit - leximi II;

16.  Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për menaxhim me bateri dhe akumulatorë dhe bateri dhe akumulatorë të hedhur - leximi II;

17. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për tatim mbi fitim - leximi II;

18. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për sigurimin e detyrueshëm në komunikacion - leximi II;

19. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për financimin e njësive të vetadministrimit lokal - leximi II;

20. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për falimentim- leximi II;

21. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për prodhime ndërtimore - leximi II;

22. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për veprimtari turistike- leximi II;

23. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për peshkatari dhe akuakulturë - leximi II;

24. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për kontrollin dhe vulosjen, përkatësisht shënimin e armëve të zjarrit dhe municionit - leximi II;

25. Propozim-ligj për ndryshimin e Ligjit për shërbim në Armatën e Republikës së Maqedonisë- leximi II;I parashtruar nga: Vlladimir Gjorçev, Talat Xhaferi, Olivera Trajanovska, Ivan Stoillkoviq, Oliver Aleksovski, Goran Gjurovski, Marjanço Kolevski dhe Cvetan Tripunovski;

26. Raport për punën e Agjencisë për Nëpunës Shtetëror për vitin 2010;

27. Raport vjetor i Avokatit të Popullit për vitin 2010;

28. Kërkesë për dhënie të interpretimit autentik të nenit 29-a dhe 29-d nga Ligji për rogë dhe kompensime të tjera të deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë dhe persona tjerë të zgjedhur dhe të emëruar në Republikë, e parashtruar nga kryetari i Këshillit të Komunës së Shtipit;

29. Kërkesë për dhënie të interpretimit autentik të nenit 2 nga Ligji për arsimin e mesëm, e parashtruar nga deputeti Vanço Kocev.

a

Na ndiqni në:

Click