KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUTE hënë, 11 prill 2011, ora 11:00, Salla 1

SEANCA E NJËQINDEDYZETETETË E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

Propozim i rendit të ditës:
 
 1. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative – leximi II;
 
 2. Propozim-ligj për ndryshimin e Ligjit për procedurë penale –leximi II;
 
 3. Propozim-ligj për themelimin e Komisionit Shtetëror për Vendosje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë – leximi II;
 
 4. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për inspeksion administrativ - leximi II;
 
 5. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Kodit zgjedhor – leximi II;
 
 6. Propozim-ligj për ndryshimin e Ligjit për institucione –leximi II;
 
 7. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për peng kontraktues – leximi II;

 8. Propozim-ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Kadastër të Patundshmërive - leximi II;
 
 9. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për sport - leximi II;
 
 10. Propozim-ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për donacione dhe sponsorime në veprimtari publike – leximi II;
 
 11. Propozim ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për letërnjoftim - leximi II;
 
 12. Propozim-ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për dokumente të udhëtimit të shtetasve të Republikës së Maqedonisë-leximi II;
 
 13. Propozim ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për emrin personal - leximi II;
 
 14. Propozim-ligj i plotësuar për plotësimin e Ligjit për siguri të komunikacionit rrugor-leximi II;
 
 15. Propozimi-ligj i plotësuar për plotësimin e Ligjit për paraqitjen e vendbanimit dhe vendqëndrimit të qytetarëve-leximi II;
 
 16. Propozim-ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për sigurimin e personave dhe pronës – leximi II;
 
 17. Propozim ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për veprimtari detektive - leximi II;
 
 18. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për arsim fillor – leximi II;
 
 19. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për arsim të mesëm – leximi II;
 
 20. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për arsim të lartë – leximi II;
 
 21. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për inspeksionin e arsimit - leximi II;

 22. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për arsimin e të rriturve – leximi II;
 
 23. Propozim-ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtje sociale - leximi II;
 
 24. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për punësim dhe sigurim në rast të papunësisë - leximi II;
 
 25. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për sigurim pensional dhe invalidor – leximi II;
 
 26. Propozim-ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtjen e fëmijëve - leximi II;
 
 27. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për evidencën amë për të siguruarit dhe shfrytëzuesit e të drejtave nga sigurimi pensional dhe invalidor – leximi II;
 
 28. Propozim-ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për kulturë - leximi II;
 
 29. Propozim-ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për të mirat audiovizuele - leximi II;
 
 30. Propozim ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për muze - leximi II;
 
 31. Propozim-ligj i plotësuar për plotësimin e  Ligjit për të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta - leximi II;
 
 32. Propozim ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për biblioteka - leximi II;
 
 33. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për statistikë shtetërore - leximi II;

 34. Propozim-ligj i plotësuar për mbrojtje të konsumatorëve gjatë marrëveshjeve për kredi konsumi – leximi II;

 35. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për privatizim dhe qira të tokës ndërtimore në pronësi shtetërore - leximi II;
 
 36. Propozim-ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për lojëra të fatit dhe lojëra zbavitëse - leximi II;
 
 37. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për lizing - leximi II;
 
 38. Propozim ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për shoqëri financiare - leximi II;
 
 39. Propozim-ligj i plotësuar për plotësimin e Ligjit për tatime mbi pronë - leximi II;
 
 40. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Drejtori Doganore – leximi II;
 
 41. Propozim ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për furnizime publike  - leximi II;
 
 42. Propozim-ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për procedurë tatimore – leximi II;
 
 43. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit doganor – leximi II;
 
 44. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për kontribute nga sigurimi i detyrueshëm social – leximi II;
 
 45. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit sistem njësportel dhe për mbajtjen e regjistrit tregtar të personave tjerë juridikë –leximi II;
 
 46. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për veprimtari hoteliere –leximi II;
 
 47. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për veprimtari turistike – leximi II;
 
 48.  Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për kryerjen e veprimtarisë zejtare - leximi II; 

 49. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për automjete - leximi II;
 
 50. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për akreditim – leximi II;
 
 51. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për lëndë të para minerale - leximi II;
 
 52. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për tregti - leximi II;
 
 53. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për kimikale - leximi II;
 
 54. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtjen e të drejtave të pacientëve – leximi II;
 
 55. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtje nga rrezatimi jonizues dhe siguri nga rrezatimi -leximi II;
 
 56. Propozim-ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtje shëndetësore – leximi II;
 
 57. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për inspeksion sanitar dhe shëndetësor-leximi II;
 
 58. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për barna dhe vegla ndihmëse mjekësore-leximi II;
 
 59. Propozim-ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për sigurim shëndetësor – leximi II;
 
 60. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për prekurzorë – leximi II;
 
 61. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për evidenca në sferën e shëndetësisë – leximi II;
 
 62. Propozim ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për verë - leximi II; me nr. arkivor 07 - 1551/ 7;
 
 63. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Inspektoratin Shtetëror të Bujqësisë – leximi II;
 
  64. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për vendosjen e rrjetit për mbledhjen e të dhënave të kontabilitetit nga ekonomia bujqësore- leximi II;
 
 65. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për prodhimtari bujqësore organike -leximi II;
 
 66.  Propozim-ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për kryerjen e veprimtarisë zejtare - leximi II;
 
 67. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për pyje - leximi II;
 
 68. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për zhvillim bujqësor dhe rural – leximi II;
 
 69. Propozim-ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për siguri të ushqimit – leximi II;
 
 70. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për peshkatari dhe akuakulturë - leximi II;
 
 71.  Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për sigurinë e ushqimit të kafshëve- leximi II;
 
 72. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për material faror dhe për mbëltim për bimë bujqësore –leximi II;
 
 73. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për veprimtari hidrometeorologjike – leximi II;
 
 74. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për kualitet të prodhimeve bujqësore – leximi II;
 
 75.  Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për duhan dhe prodhime të duhanit – leximi II;

 76. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për prodhime për mbrojtje të bimëve – leximi II;
 
 77. Propozim ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për verë - leximi II; me numër arkivor 07 - 1727/ 13;
 
 78. Propozim-ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për transport në komunikacionin rrugor – leximi II;
 
 79. Propozim-ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për rrugë publike - leximi II;
 
 80. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për lundrim të brendshëm - leximi II;
 
 81. Propozim-ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për planifikim hapësinor dhe urbanistik - leximi II;
 
 82. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për siguri në sistemin hekurudhor - leximi II;
 
 83. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për tokë ndërtimore - leximi II;
 
 84. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për varreza dhe shërbime të varrimit - leximi II;
 
 85. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për teleferikë dhe ski ashensorë – leximi II;
 
 86. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për pastërti publike - leximi II;
 
 87. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për veprim me objekte pa leje – leximi II; 
 
 88. Propozim ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për ndërtim - leximi II;
 
 89. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për furnizim me ujë të pijshëm dhe kullimin e ujërave të zeza urbane – leximi II;
 
 90. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për orarin e punës, pushimet e detyrueshme të punëtorëve mobilë dhe shoferëve në komunikacionin rrugor dhe aparatet për regjistrim në komunikacionin rrugor – leximi II;
 
 91. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për transport të materieve të rrezikshme në komunikacionin rrugor dhe hekurudhor – leximi II;
 
 92. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për banim - leximi II;
 
  93. Propozim ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për ambient jetësor - leximi II;
 
 94. Propozim ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për menaxhim me hedhurina - leximi II;
 
 95. Propozim ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për ujëra - leximi II;
 
 96. Propozim- ligj për shpalljen e Liqenit të Prespës monument natyror  – leximi II;
 
 97. Propozim- ligj për shpalljen e Liqenit të Dojranit monument natyror – leximi II.  
 
 98. Propozime për emërimin e anëtarëve të Këshillit të Radio-televizionit Maqedonas;  
 
 99. Propozim-vendim për konstatimin e mosplotësimit të kushtit plotësues për ushtrimin e funksionit publik dhe ndërprerjen e ushtrimit të funksionit publik - gjykatës i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë, i parashtruar nga deputetët Sillvana Boneva, Tahir Hani, Rafiz Aliti, Petar Pop Arsov, Safet Neziri, Aleksandar Nikollovski, Femi Jonuzi, Svetllana Jakimovska, Ilija Kitanoski, Stojçe Kërstevski, Talat Xhaferi, Julijeta Marku, Zumrete Jakupi, Vasko Shutarov, Darko Dimitrieski, Katerina Dimeska, Sonja Gjellova, Stojanova, Save Saveski, Kërsto Mukoski, Cvetko Grozdanov, Nadica Nikollovska, Violeta Tasheva, Nada Stançevska, Lidija Miteva, Sonja Cvetkovska, Darka Petrushevska, Mile Paçemski, Zoran Petreski, Aneta Stefanovska, Cvetan Tripunovski, Ivica Gjeorgievski, Tome Danevski, Vele Gjeorgjievski, Zhivko Pejkovski, Ilija Dimovski, Vlladanka Aviroviq, Marjanço Kollevski, Oliver Aleksovski, Goran Gjurovski, Olivera Trajanovska, Pançe Dameski, Xhemail Jashari, Jovan Ginev, Vlladimir Gjorçev, Aleksandar Spasenovski, Cena Matevska, Vesella Çestoeva, Nadica Tançeva Tulieva, Natasha Janevska, Liljana Zaturoska, Daniella Irotova Llazareva, Marija Andonovska, Nikolla Kotevski, Kosana Nikolliq Mazneva, Hajrulla Misini, Ivan Stoillkoviq, Avdija Pepiq, Amdi Bajram, Jagotka Ivanovska, Anita Kiparizovska Kërsteska, Bllagorodna Duliq, Vanço Kocev, Hristina Runçeva, Marija Rashkovska, Liljana Popovska dhe Risto Stojanov.

a

Na ndiqni në:

Click