KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUTE martë, 12 prill 2011, ora 12:10, Salla 1

SEANCA NR. 148 E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

(e filluar më 11. 4 . 2011)(vazhdim i parë)

Rendi i ditës: 

 ...

3. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative – leximi II;

4. Propozim-ligj për ndryshimin e Ligjit për procedurë penale –leximi II;

5. Propozim-ligj për themelimin e Komisionit Shtetëror për Vendosje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë – leximi II;

...

95. Propozim ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për ambient jetësor - leximi II;

96. Propozim ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për menaxhim me hedhurina - leximi II;

97. Propozim ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për ujëra - leximi II;

98. Propozim- ligj për shpalljen e Liqenit të Prespës monument natyror  – leximi II; 

99. Propozim- ligj për shpalljen e Liqenit të Dojranit monument natyror – leximi II.   

a

Na ndiqni në:

Click