NjoftimetE mërkurë, 12 dhjetor 2012, ora 11:00, Salla 4

KOMISIONI PËR ÇËSHTJE TË ZGJEDHJEVE DHE EMËRIMEVE

(e filluar më 11.12.2012) (vazhdim i parë)

Propozim i rendit të ditës:

...

4. Përcaktim i propozim-vendimit për ndryshimin e Vendimit për zgjedhje të kryetarit, zëvendëskryetarit, anëtarëve dhe zëvendësve të tyre të Komisionit për Çështje të Zgjedhjeve dhe Emërimeve të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë;

5. Përcaktim i propozim-vendimit për pushim të mandatit të anëtarit të Këshillit Shtetëror për Parandalim të Delikuencës së të Miturve;

6. Përcaktim i propozim-vendimit për zgjedhje të anëtarëve të Këshillit Shtetëror për Parandalim të Delikuencës së të Miturve;

7. Përcaktim i propozim-vendimit për shkarkim dhe emërim të kryetarit dhe anëtarëve të Këshillit për Ndarje të Çmimit Shtetëror "Goce Dellçev"; 

8. Të ndryshme.
 
...

Click