NjoftimetE martë, 10 janar 2012, ora 10:00, Salla 3

KOMISIONI PËR SISTEM POLITIK DHE MARRËDHËNIE NDËRMJET BASHKËSIVE

Propozim i rendit të ditës:

1. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për dekorata dhe mirënjohje të Republikës së Maqedonisë - leximi I;

2. Propozim-ligj për ndryshimin e Ligjit për caktim të kushtit plotësues për ushtrim të funksionit publikë - leximi I;

3. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për nëpunës shtetërorë - leximi I;

4. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për nëpunës publikë - leximi I. 

Click