NjoftimetE shtunë, 15 dhjetor 2012, ora 10:30, Salla "Boris Trajkovski"

KOMISIONIT PËR FINANCIM DHE BUXHET

(e filluar më 19.11.2012)

Rendi i ditës:   

1. Propozim-buxheti i Republikës së Maqedonisë për vitin 2013.  

Click