NjoftimetE shtunë, 22 dhjetor 2012, ora 11:00, Salla "Boris Trajkovski"

MBLEDHJA NR. 43 E KOMISIONIT PËR FINANCIM DHE BUXHET

(e filluar më 19.11.2012)

Rendi i ditës: 

1. Propozim-buxheti i Republikës së Maqedonisë për vitin 2013. 

 

Click