NjoftimetE hënë, 9 janar 2012, ora 11:00, Salla 1

SEANCA E GJASHTËMBËDHJETË E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

(e filluar më 5.12.2011) (vazhdim i nëntë)

Rendi i ditës:

...  

37. Propozim-ligj për regjistrim të popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave në Republikën e Maqedonisë 2012 - leximi I,  i parashtruar nga deputetët: Radmilla Shekerinska Jankovska, Gordan Georgiev, Natasha Savova Sallkovska, Igor Ivanovski, Tanja Tomiq, Ana Pavllovska Daneva, Oliver Spasovski, Goran Minçev, Bllagoja Stojanovski, Samka Ibraimoski, Dragisha Miletiq, Marjanço Nikollov, Marinella Tusheva, Emilijan Stankoviq, Billjana Kazanxhiska, Mile Andonov, Gollupço Angellov, Stanka Anastasova, Andrej Petrov, Pançe Orcev, Goran Sugareski, Cvetanka Ivanova, Save Maraçkov, Svetllana Mazgalloska Vuçetiq, Borçe Stavrov, Jani Makraduli, Vesna Bendevska, Mitre Veljanoski, Erdogan Saraç, Divna Jovkovska Eftimoska, Mende Dinevski, Stojko Paunovski, Tito Petkovski, Ivon Veliçkovski, Goran Misovski, Sonja Mirakovska, Nikollçe Acevski, Rejhan Durmishi, Fijat Canoski, Lençe Nikollovska, Mevmet Xhemajlloski, Safet Bishevac;

38. Propozim-ligj për ndryshimin e Kodit penal - leximi I, i parashtruar nga deputeti Ivon Veliçkovski;

39. Propozim-ligj i plotësuar për menaxhim me pajisje elektrike dhe elektronike dhe pajisje elektrike dhe elektronike të hedhura - leximi II;

40. Propozim-ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për menaxhim me paketim dhe hedhurina nga paketimi - leximi II;

41. Propozim-ligj i plotësuar për koncesione dhe partneritet privat publik - leximi II;

42. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për ndërmarrje publike - leximi II;

43. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për metrologji - leximi II;
 
44. Propozim-ligj i plotësuar për Këshillin Evropian të Punëtorëve - leximi II;

45. Propozim-ligj i plotësuar për mundësi të barabarta të femrave dhe meshkujve - leximi II;

46. Propozim-ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për transport në komunikacionin rrugor - leximi II;
 
47. Propozim-ligj për regjistrim të objekteve infrastrukturore nëntokësore dhe mbitokësore dhe instalimeve përcjellëse - leximi II;   
 
48. Propozim-ligj i plotësuar për plotësimin e Ligjit për parandalim të konfliktit të interesave - leximi II;

49. Propozim-ligj i plotësuar për plotësimin e Ligjit për ndihmë juridike falas - leximi II (MATERIALI ËSHTË TËRHEQUR); 

50. Propozim-ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për regjistrim të pagesave me para në dorë - leximi II; 

51. Propozim-ligj për ndryshimin e Ligjit për emetimin e obligacioneve të Republikës së Maqedonisë për denacionalizim - leximi II;  

52. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për verë, me procedurë të shkurtuar;
 
53. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për arsim fillor, me procedurë të shkurtuar;

54. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për arsim të mesëm, me procedurë të shkurtuar;
 
55. Propozim-ligj për ndryshimin e Ligjit për nëpunës shtetërorë, me procedurë të shkurtuar;

56. Propozim-ligj për ndryshimin e Ligjit për nëpunës publikë, me procedurë të shkurtuar;

57. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për shpronësim, me procedurë të shkurtuar;

...

59. Informatë për zbatim në praktikë të Amendamentit V të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë, e parashtruar nga deputetët Zijadin Sela, Bekim Fazliu, Imer Aliu, Meral Uzeiri Ferati, Gazmend Aliji dhe Orhan Ibraimi.

Click