NjoftimetE premte, 20 janar 2012, ora 11:00, Salla 1

SEANCA E NJËZETË E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

Propozim i rendit të ditës:

...

11. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për nëpunës shtetërorë - leximi I;

12. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për nëpunës publikë - leximi I;

13. Propozim-ligj për ndryshimin e Ligjit për caktim të kushtit plotësues për ushtrim të funksionit publikë - leximi I, i parashtruar nga deputeti Pavle Trajanov;

14. Propozim-ligj për Regjistër të veçantë për persona të gjykuar me aktgjykim të plotfuqishëm për vepra penale për keqpërdorim seksual të personave të mitur dhe pedofili - leximi II;

15. Propozim-ligj për ndryshimin e Ligjit për pagesë të rrogave në Republikën e Maqedonisë - leximi II;

16. Propozim-ligj për ndryshimin e Ligjit për rroga dhe kompensime tjera të personave të zgjedhur dhe të emëruar në Republikën e Maqedonisë - leximi II;

17. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për sigurim pensional dhe invalidor - leximi II;

18. Propozim-ligj për ndryshimin e Ligjit për punësim dhe sigurim në rast të papunësisë - leximi II;

19. Propozim-ligj i plotësuar për rrogë minimale në Republikën e Maqedonisë - leximi II;

20. Propozim-ligj i plotësuar për pagesë të pensioneve dhe kompensimeve pensionale nga sigurimi pensional me financim kapital - leximi II;

21. Propozim-ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për marrëdhënie pune - leximi II;

22. Propozim-ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit doganor - leximi II;

23. Propozim-ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për tarifë doganore - leximi II;

24. Propozim-ligj i plotësuar për ndryshimin e Ligjit për qarkullim pagesor - leximi II;

25. Propozim-ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për barna dhe vegla ndihmëse mjekësore - leximi II;

26. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për komunikime elektronike - leximi II;
27. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për banim - leximi II;

28. Propozim-ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për veprimtari radiodifuzive - leximi II;

29. Propozim-ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për ndërtim - leximi II;

30. Propozim-ligj i plotësuar për plotësimin e Ligjit për letërnjoftim - leximi II, i parashtruar nga deputetët Ilija Dimovski dhe Ilija Kitanoski;

31. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për ndërtim - leximi II, i parashtruar nga deputetët Risto Mançev dhe Dimitar Stevananxhija;

32. Propozim-vendim për dhënie pëlqimi të Vendimit të Statutit për ndryshimin dhe plotësimin e Statutit të Universitetit "Shën Cirili dhe Metodi" në Shkup;

33. Kërkesë për dhënie interpretimi autentik të nenit 31 të Ligjit për veprim me objekte të ndërtuara pa leje, e parashtruar nga deputeti Gazmend Aliji;

34. Kërkesë për dhënie interpretimi autentik të nenit 128 të Ligjit për ndërtim, e parashtruar nga kryetari i komunës së Gazi babës.

Click