NjoftimetPas mbarimit të Seancës së 51-të vazhdon

SEANCA NR. 47 E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

(e filluar më 3.12.2012)(vazhdim i katërt)

Rendi i ditës:

...

12. Propozim-ligj për huamarrje të Republikës së Maqedonisë te Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim - Banka Botërore sipas Marrëveshjes për hua për Hua të parë programore për politika zhvillimore për konkurrencë, me procedurë të shkurtuar; 

...

15. Propozim-ligj për realizimin e Buxhetit të Republikës së Maqedonisë për vitin 2013, me procedurë të shkurtuar; 

16. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për buxhete, me procedurë të shkurtuar;  

...

28. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për evidencën amë - leximi I;  

29. Propozim-ligj për ndryshimin e Ligjit për veprim me parashtresa dhe propozime - leximi I;  

30. Propozim-ligj për shitje dhe dhënie me qira të ndërtesave afariste dhe lokaleve afariste të Republikës së Maqedonisë - leximi I; 

31. Propozim-ligj për autokampe - leximi I; 

32. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për transport të materieve të rrezikshme në komunikacionin rrugor dhe hekurudhor - leximi I;

33. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për transport në komunikacionin rrugor - leximi I; 

34. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Agjenci për Punësime të Përkohshme - leximi I;  

35. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për marrëdhënie pune - leximi I;

36. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për sigurim të detyrueshëm pensional me financim kapital - leximi I; 

37. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për sigurim vullnetar pensional me financim kapital - leximi I; 

38. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Kodit zgjedhor - leximi I, i parashtruar nga deputetët: Radmilla Shekerinska Jankovska, Gordan Georgiev, Natasha Savova, Igor Ivanovski, Tanja Tomiq, Ana Pavllovska Daneva, Oliver Spasovski, Goran Minçev, Bllagoja Stojanovski, Samka Ibraimoski, Dragisha Miletiq, Marjanço Nikollov, Marinella Tusheva, Emilijan Stankoviq, Billjana Kazanxhiska, Mile Andonov, Gollupço Angellov, Stanka Anastasova, Andrej Petrov, Pançe Orcev, Goran Sugareski, Cvetanka Ivanova, Save Maraçkov, Svetllana Mazgalloska Vuçetiq, Borçe Stavrov, Jani Makraduli, Vesna Bendevska, Mitre Velljanoski, Erdogan Saraç, Divna Jofkovska Eftimoska, Mende Dinevski, Stojko Paunovski, Tito Petkovski, Ivon Veliçkovski; Goran Misovski, Sonja Mirakovska, Nikollçe Acevski, Rejhan Durmishi, Fijat Canoski, Lençe Nikollovska, Mevmet Xhemajlloski dhe Safet Bishevac;  

39. Propozim-ligj për plotësimin e Kodit penal - leximi I, i parashtruar nga deputetët: Radmilla Shekerinska Jankovska, Gordan Georgiev, Natasha Savova, Igor Ivanovski, Tanja Tomiq, Ana Pavllovska Daneva, Oliver Spasovski, Goran Minçev, Bllagoja Stojanovski, Samka Ibraimoski, Dragisha Miletiq, Marjanço Nikollov, Marinella Tusheva, Emilijan Stankoviq, Billjana Kazanxhiska, Mile Andonov, Gollupço Angellov, Stanka Anastasova, Andrej Petrov, Pançe Orcev, Goran Sugareski, Cvetanka Ivanova, Save Maraçkov, Svetllana Mazgalloska Vuçetiq, Borçe Stavrov, Jani Makraduli, Vesna Bendevska, Mitre Velljanoski, Erdogan Saraç, Divna Jofkovska Eftimoska, Mende Dinevski, Stojko Paunovski, Tito Petkovski, Ivon Veliçkovski; Goran Misovski, Sonja Mirakovska, Nikollçe Acevski, Rejhan Durmishi, Fijat Canoski, Lençe Nikollovska, Mevmet Xhemajlloski dhe Safet Bishevac;  

40. Propozim-ligj për sigurim material të personave të papunësuar për shkak të privatizimit të ndërmarrjeve me pronësi shoqërore dhe shtetërore - leximi I, i parashtruar nga deputetët: Radmilla Shekerinska Jankovska, Gordan Georgiev, Natasha Savova, Igor Ivanovski, Tanja Tomiq, Ana Pavllovska Daneva, Oliver Spasovski, Goran Minçev, Bllagoja Stojanovski, Samka Ibraimoski, Dragisha Miletiq, Marjanço Nikollov, Marinella Tusheva, Emilijan Stankoviq, Billjana Kazanxhiska, Mile Andonov, Gollupço Angellov, Stanka Anastasova, Andrej Petrov, Pançe Orcev, Goran Sugareski, Cvetanka Ivanova, Save Maraçkov, Svetllana Mazgalloska Vuçetiq, Borçe Stavrov, Jani Makraduli, Vesna Bendevska, Mitre Velljanoski, Erdogan Saraç, Divna Jofkovska Eftimoska, Mende Dinevski, Stojko Paunovski, Tito Petkovski, Goran Misovski, Sonja Mirakovska, Nikollçe Acevski, Rejhan Durmishi, Fijat Canoski, Lençe Nikollovska, Mevmet Xhemajlloski dhe Safet Bishevac.  

 

 

 


 

Click