NjoftimetE enjte, 10 janar 2013, ora 13:00, Salla 3

KOMISIONI JURIDIK LIGJVËNËS

Propozim i rendit të ditës:

1. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për letra me vlerë - leximi II;

2. Propozim-ligj për ndryshimin e Ligjit për veprim me parashtresa dhe propozime - leximi II;  

3. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për evidencën amë - leximi II;  

4. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për transport të materieve të rrezikshme në komunikacionin rrugor dhe hekurudhor - leximi II;

5. Propozim-ligj për autokampe - leximi II; 

6. Propozim-ligj për shitje dhe dhënie me qira të ndërtesave afariste dhe lokaleve afariste të Republikës së Maqedonisë - leximi II; 

7. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtjen e natyrës - leximi II; 

8. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Agjenci për Punësime të Përkohshme - leximi II;  
 
9. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për marrëdhënie pune - leximi II;

10. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për sigurim vullnetar pensional me financim kapital - leximi II;
 
11. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për sigurim të detyrueshëm pensional me financim kapital - leximi II

12. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për të huaj - leximi II.  
 

Click