NjoftimetE enjte, 17 janar 2013, ora 13:00, Salla 4

KOMISIONI PËR BUJQËSI, PYLLTARI DHE EKONOMI TË UJËRAVE

Propozim i rendit të ditës:

1. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për verë - leximi I. 

Click