NjoftimetE mërkurë, 9 janar 2013, ora 11:00, Salla 4

KOMISIONI PËR FINANCIM DHE BUXHET

Propozim i rendit të ditës:

1. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për letra me vlerë - leximi II. 

Click