NjoftimetPas përfundimit të seancës së 72-të vazhdon

SEANCA NR. 80 E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

(e filluar më 16.12.2013) (vazhdim i 7)

Rendi i ditës:

...

6. Propozim-ligj për ratifikimin e Memorandumit për mirëkuptim për bashkëpunim në shëndetësi ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Shtetit të Katarit;

7. Propozim-ligj për ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Qeverisë së Rumanisë për bashkëpunim në sferën e arsimit, shkencës, kulturës, mas-medieve, rinisë dhe sportit;

8. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtje sociale - leximi II;

9. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për marrëdhënie pune - leximi II;

10. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për tatim personal mbi të ardhura - leximi II;

11. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit doganor - leximi II;

12. Propozim-ligj për ndryshimin e Ligjit për kryerje të shërbimeve transfer i shpejtë i parave - leximi II;

13. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për procedurë tatimore - leximi II;

14. Propozim-ligj për disiplinë financiare - leximi II;

15. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mjedis jetësor - leximi II;

16. Propozim-ligj për themelimin e Fakultetit të Teknologjive Informatike dhe të Komunikimit në përbërje të Universitetit "Shën Kliment Ohridski" - Manastir - leximi II;

17. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për punë të brendshme - leximi II;

18. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për sport - leximi II;

19. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për menaxhim me pronë të konfiskuar, dobi pronësore dhe sende të marra në procedurë penale dhe kundërvajtëse - leximi II;

20. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për përmbarim - leximi II;

21. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për rrugë publike - leximi II;

22. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për transport në komunikacionin rrugor - leximi II;

23. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për sigurim shëndetësor - leximi II;

24. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për veprimtari hoteliere - leximi II;

25. Propozim-ligj për ndryshimin e Ligjit për shoqëri tregtare - leximi II;

26. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për themelim të Agjencisë për Promovim dhe Mbështetje të Turizmit në Republikën e Maqedonisë - leximi II;

27. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Inspektoratin Shtetëror për Vetëqeverisje Lokale - leximi II;

28. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për zhvillim të barabartë rajonal - leximi II;

29. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për kulturë - leximi II;

30. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për përdorimin e gjuhës maqedonase - leximi II;

31. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për gjueti - leximi II;

32. Propozim-ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për siguri të ushqimit - leximi II;

33. Propozim-ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për material faror dhe për mbëltim për bimë bujqësore - leximi II;

34. Propozim-ligj i plotësuar për konsolidim të tokës bujqësore - leximi II;

35. Propozim-ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për tatime mbi pronë - leximi II;

36. Propozim-ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për shfrytëzim dhe disponim me sende të organeve shtetërore - leximi II;

37. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për letra me vlerë - leximi II;

38. Propozim-ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për fonde investuese - leximi II;

39. Propozim-ligj për ndryshimin e Ligjit për marrje të shoqërive aksionare - leximi II;

40. Propozim-ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për kryerje të punëve të kontabilitetit - leximi II;

41. Propozim-ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për revizion shtetëror - leximi II;

42. Propozim-ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për punë devizore - leximi II;

43. Propozim-ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për supervizion të sigurimit - leximi II;

44. Propozim-ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për kontroll financiar të brendshëm publik - leximi II;

45. Propozim-ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për revizion - leximi II;

46. Propozim-ligj i plotësuar për ndërmjetësim - leximi II;

47. Propozim-ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtje të fëmijëve - leximi II;

48. Propozim-ligj për garanci të Republikës së Maqedonisë të obligimeve sipas Marrëveshjes financiare për sigurim të huas, të dedikuar për financim të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe projekteve tjera prioritare - faza IV, që do të lidhet ndërmjet Bankës Investuese Evropiane dhe Bankës Maqedonase për Mbështetje të Zhvillimit, me procedurë të shkurtuar;

49. Propozim-ligj për huamarrje të Republikës së Maqedonisë te Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim - Banka Botërore sipas Marrëveshjes për hua për Projektin për zhvillim të shkathtësive dhe inovacioneve, me procedurë të shkurtuar;

50. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për huamarrje të Republikës së Maqedonisë te Banka për Zhvillim të Këshillit të Evropës sipas Marrëveshjes Kornizë për hua për financim të pjesshëm të Projektit për banim të grupeve të cenueshme sociale, me procedurë të shkurtuar;

51. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për regjistrim të pagesave me para në dorë, me procedurë të shkurtuar;

52. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për verë, me procedurë të shkurtuar;

53. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për veprimtari radiodifuzive, me procedurë të shkurtuar;

54. Propozim-ligj për kontroll të emisioneve nga komponime avulluese organike gjatë shfrytëzimit të benzinave - leximi I;

55. Propozim-ligj për cilësi dhe siguri të plehrave, biostimuluesve dhe përmirësuesve të cilësive të tokës - leximi I;

56. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për identifikim dhe regjistrim të kafshëve - leximi I;

57. Propozim-ligj për mbylljen e procedurave të falimentimit të hapura në pajtim me Ligjin për barazim, falimentim dhe likuidim të detyrueshëm dhe Ligjin për falimentim - leximi I;

58. Propozim-ligj për marrëveshje jashtëgjyqësore - leximi I;

59. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për pronësi industriale - leximi I;

60. Propozim-ligj për polici financiare - leximi I;

61. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për tatim mbi vlerën e shtuar - leximi I;

62. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për monedha jubilare - leximi I;

63. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për vlerënotë premtimi - leximi I;

64. Propozim-ligj për nëpunës administrativë - leximi I;

65. Propozim-ligj për të punësuarit në sektorin publik - leximi I;

66. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për ndihmë juridike falas - leximi I;

67. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për konteste administrative - leximi I;

68. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për zgjidhje paqësisht të kontesteve të punës - leximi I;

69. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për familje - leximi I;

70. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për shitje dhe dhënie me qira të banesave afariste dhe hapësirave afariste të Republikës së Maqedonisë - leximi I;

71. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për ndërtim - leximi I;

72. Propozim-vendim për përcaktim të përqindjes së përfshirjes së të ardhurave të përgjithshme vjetore të bartësve të licencave për kryerje të veprimtarive energjetike për financim të punës së Komisionit Rregullator për Energjetikë të Republikës së Maqedonisë për vitin 2014;

73. Propozim-plan financiar i Komisionit Rregullator për Energjetikë të Republikës së Maqedonisë për vitin 2014;

74. Program vjetor për punën e Agjencisë për Komunikime Elektronike për vitin 2014;

75. Program vjetor për punën e Agjencisë së Postave për vitin 2014;

76. Propozim-vendim për dhënie pëlqim Programit vjetor për punë dhe zhvillim të Agjencisë për Rregullimin e Sektorit Hekurudhor për vitin 2014;

77. Propozim-ndryshim i Bazës së Ekonomisë së Ujërave të Republikës së Maqedonisë nga 1968 për akumulimin Buçin;

78. Propozim-strategji nacionale për mbrojtje dhe shpëtim e Republikës së Maqedonisë për periudhën 2014 - 2018;

...

Click