NjoftimetPas përfundimit të seancës së 77-të vazhdon

SEANCA NR. 80 E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

(e filluar më 16.12.2013) (vazhdim i 8)

Rendi i ditës:

...

7. Propozim-ligj për ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Qeverisë së Rumanisë për bashkëpunim në sferën e arsimit, shkencës, kulturës, mas-medieve, rinisë dhe sportit;

51. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për regjistrim të pagesave me para në dorë, me procedurë të shkurtuar;

52. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për verë, me procedurë të shkurtuar;

53. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për veprimtari radiodifuzive, me procedurë të shkurtuar;

54. Propozim-ligj për kontroll të emisioneve nga komponime avulluese organike gjatë shfrytëzimit të benzinave - leximi I;

55. Propozim-ligj për cilësi dhe siguri të plehrave, biostimuluesve dhe përmirësuesve të cilësive të tokës - leximi I;

56. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për identifikim dhe regjistrim të kafshëve - leximi I;

57. Propozim-ligj për mbylljen e procedurave të falimentimit të hapura në pajtim me Ligjin për barazim, falimentim dhe likuidim të detyrueshëm dhe Ligjin për falimentim - leximi I;

58. Propozim-ligj për marrëveshje jashtëgjyqësore - leximi I;

59. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për pronësi industriale - leximi I;

60. Propozim-ligj për polici financiare - leximi I;

61. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për tatim mbi vlerën e shtuar - leximi I;

62. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për monedha jubilare - leximi I;

63. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për vlerënotë premtimi - leximi I;

64. Propozim-ligj për nëpunës administrativë - leximi I;

65. Propozim-ligj për të punësuarit në sektorin publik - leximi I;

66. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për ndihmë juridike falas - leximi I;

67. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për konteste administrative - leximi I;

68. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për zgjidhje paqësisht të kontesteve të punës - leximi I;

69. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për familje - leximi I;

70. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për shitje dhe dhënie me qira të banesave afariste dhe hapësirave afariste të Republikës së Maqedonisë - leximi I;

71. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për ndërtim - leximi I;

72. Propozim-vendim për përcaktim të përqindjes së përfshirjes së të ardhurave të përgjithshme vjetore të bartësve të licencave për kryerje të veprimtarive energjetike për financim të punës së Komisionit Rregullator për Energjetikë të Republikës së Maqedonisë për vitin 2014;

73. Propozim-plan financiar i Komisionit Rregullator për Energjetikë të Republikës së Maqedonisë për vitin 2014;

74. Program vjetor për punën e Agjencisë për Komunikime Elektronike për vitin 2014;

...

77. Propozim-ndryshim i Bazës së Ekonomisë së Ujërave të Republikës së Maqedonisë nga 1968 për akumulimin Buçin;

78. Propozim-strategji nacionale për mbrojtje dhe shpëtim e Republikës së Maqedonisë për periudhën 2014 - 2018;

...

Click