NjoftimetE mërkurë, 15 janar 2014, ora 15:00, Salla 4

MBLEDHJA NR. 144 E KOMISIONIT JURIDIK LIGJVËNËS

Propozim i rendit të ditës:

1. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për punësim dhe punë të të huajve - leximi I; 

2. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për punësim dhe sigurim në rast të papunësisë - leximi I;

3. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtje sociale - leximi I;

4. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për agjenci për punësime të përkohshme - leximi I.    

Propozimi i rendit të ditës plotësohet me:

1. Propozim-ligj për ndryshimin e Ligjit për mbrojtje të dëshmitarëve - leximi I;
I parashtruar nga: Pavle Trajanov dhe Liljana Popovska; 

2. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për veprimtari turistike - leximi I;

3. Propozim-ligj për ndryshimin e Kodit Penal - leximi I;  

4. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për barna dhe vegla ndihmëse mjekësore - leximi I;

5. Propozim-ligj për shfrytëzimin e të dhënave nga sektori publik - leximi I;

6. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtje shëndetësore - leximi I; 

7. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për ndërtim - leximi I;

8. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për ndërtim - leximi I; 

9. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për rrugë publike - leximi I;

10. Propozim-ligj për ndryshimin e Ligjit për shërbime postare - leximi I.

Click