NjoftimetE martë, 14 janar 2014, ora 11:00, Salla 4

KOMISIONI PËR FINANCIM DHE BUXHET 

Propozim i rendit të ditës:

1. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për tatim mbi vlerën e shtuar - leximi II;

2. Propozim-ligj për polici financiare - leximi II;

3. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për vlerënotë premtimi - leximi II;

4. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për monedha jubilare - leximi II. 
 

Click