Njoftimet

E mërkurë, 27 gusht 2014, ora 10:00, Salla "Boris Trajkovski"

MBLEDHJA NR. 11 E KOMISIONIT PËR FINANCIM DHE BUXHET 

Propozim i rendit të ditës:  

1. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për revizion - leximi I;  

2. Raport vjetor për punën e Agjencisë për Supervizion të Sigurimit në vitin 2013;  

3. Raporte financiare të Agjencisë për Supervizion të Sigurimit për vitin 2013;  

4. Raport vjetor i Agjencisë për Supervizion të Sigurimit për gjendjen dhe lëvizjet në tregun e sigurimit në Republikën e Maqedonisë në vitin 2013;  

5. Raport vjetor për revizionet e kryera dhe për punën e Entit Shtetëror për Revizion në vitin 2013.

Click