NjoftimetE enjte, 9 janar 2014, ora 11:00, Salla 1

SEANCA E TETËDHJETË E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

(e filluar më 16.12.2013) (vazhdim i 10)

Rendi i ditës:

...

7. Propozim-ligj për ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Qeverisë së Rumanisë për bashkëpunim në sferën e arsimit, shkencës, kulturës, mas-medieve, rinisë dhe sportit;

...

68. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për zgjidhje paqësisht të kontesteve të punës - leximi I;

69. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për familje - leximi I;

70. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për shitje dhe dhënie me qira të banesave afariste dhe hapësirave afariste të Republikës së Maqedonisë - leximi I;

71. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për ndërtim - leximi I;

72. Propozim-vendim për përcaktim të përqindjes së përfshirjes së të ardhurave të përgjithshme vjetore të bartësve të licencave për kryerje të veprimtarive energjetike për financim të punës së Komisionit Rregullator për Energjetikë të Republikës së Maqedonisë për vitin 2014;

73. Propozim-plan financiar i Komisionit Rregullator për Energjetikë të Republikës së Maqedonisë për vitin 2014;

74. Program vjetor për punën e Agjencisë për Komunikime Elektronike për vitin 2014;

...

78. Propozim-strategji nacionale për mbrojtje dhe shpëtim e Republikës së Maqedonisë për periudhën 2014 - 2018;

Click