Njoftime

E mërkurë, 27 gusht 2014, ora 12:00, Salla 1

SEANCA NR. 12 E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

Rendi i ditës:  

1. Përcaktim i Draft-amendamenteve XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII dhe XXXIX të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë;  

Propozimi i rendit të ditës plotësohet me:

1. Propozim-ligj i plotësuar për parandalim të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit - leximi II;  

2. Propozim-ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për furnizime publike - leximi II;  

3. Propozim-ligj i plotësuar për plotësimin e Ligjit për arsim të lartë - leximi II; 

4. Propozim-ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për tokë bujqësore - leximi II; 

5. Propozim-ligj i plotësuar për themelim të Komisionit Shtetëror për Vendimmarrje në Shkallë të Dytë në Sferën e Mbikëqyrjes Inspektuese dhe Procedurës së Kundërvajtjes - leximi II;   

6. Propozim-ligj për ndryshimin e Ligjit për themelim të Komisionit Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë - leximi II;

7. Propozim-ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për sistem hekurudhor - leximi II;  

8. Raport vjetor për punën e Këshillit Shtetëror për Parandalim të Delikuencës së Fëmijëve dhe për gjendjet në sferën e të drejtave të fëmijës dhe delikuencës së të miturve në vitin 2013;  

9. Propozim-ligj për ratifikimin e Protokollit që ka të bëjë me definimin e nocionit "prodhime me origjinë" dhe metodat e bashkëpunimit administrativ në Marrëveshjen për ndryshimin dhe qasjen në Marrëveshjen e Evropës Qendrore për Tregti të Lirë; 

10. Propozim-ligj për ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Qeverisë së Republikës së Serbisë për shkëmbim dhe mbrojtje të ndërsjellë të informatave të klasifikuara;  

11. Propozim-ligj për ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Qeverisë së Republikës së Indisë për shmangie të tatimimit të dyfishtë dhe për mbrojtje nga evazioni fiskal lidhur me tatimet mbi të ardhura; 

12. Propozim-ligj për parandalim, pengim dhe mbrojtje nga dhuna në familje - leximi I;    

13. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për revizion - leximi I;  

14. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për sport - leximi I;  

15. Propozim-ligj për shpalljen e Qendrës së Vjetër të Qytetit të Kratovës trashëgimi kulturore me rëndësi të veçantë - leximi I;  

16. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për shoqëri tregtare - leximi I;

17. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për ndërmarrje publike - leximi I;  

18. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për automjete - leximi I;  

19. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për nëpunës shtetërorë, me procedurë të shkurtuar;  

20. Propozim-ligj për ndryshimin e Ligjit për nëpunës publikë, me procedurë të shkurtuar;  

21. Raport vjetor për punën e Agjencisë për Supervizion të Sigurimit në vitin 2013;   

22. Raporte financiare të Agjencisë për Supervizion të Sigurimit për vitin 2013; 

23. Raport vjetor i Agjencisë për Supervizion të Sigurimit për gjendjen dhe lëvizjet në tregun e sigurimit në Republikën e Maqedonisë në vitin 2013;  

24. Raport vjetor për revizionet e kryera dhe për punën e Entit Shtetëror për Revizion në vitin 2013;   

25. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, me procedurë të shkurtuar; 

26. Propozim-ligj për ndryshimin e Kodit Penal, me procedurë të shkurtuar; 

27. Propozim-ligj për ndryshimin e Ligjit për mbrojtje shëndetësore, me procedurë të shkurtuar; 

28. Raport vjetor për punën e Komisionit Rregullator për Energjetikë të Republikës së Maqedonisë në vitin 2013; 

29. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për tatim mbi vlerën e shtuar - leximi II; 

30. Raport vjetor për realizimin e programit për punën dhe zhvillimin e Agjencisë së Aviacionit Civil të Republikës së Maqedonisë për vitin 2013. 

 
a

Na ndiqni në:

Ueb faqja e Kuvendi përdor biskotat (cookies).

Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit.