Njoftime

E hënë, 1 shtator 2014, Оra 12:00, Salla 1

SEANCA NR. 12 E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

(vazhdim i parë)(e filluar më 27.8.2014)

Rendi i ditës:   

...

5. Propozim-ligj i plotësuar për parandalim të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit - leximi II;  

6. Propozim-ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për furnizime publike - leximi II; 

7. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për tatim mbi vlerën e shtuar - leximi II;  

8. Propozim-ligj i plotësuar për plotësimin e Ligjit për arsim të lartë - leximi II; 

9. Propozim-ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për tokë bujqësore - leximi II; 

10. Propozim-ligj i plotësuar për themelim të Komisionit Shtetëror për Vendimmarrje në Shkallë të Dytë në Sferën e Mbikëqyrjes Inspektuese dhe Procedurës Kundërvajtëse - leximi II;   

11. Propozim-ligj për ndryshimin e Ligjit për themelim të Komisionit Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë - leximi II;  

12. Propozim-ligj i plotësuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për sistem hekurudhor - leximi II;  

13. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për nëpunës shtetërorë, me procedurë të shkurtuar;  

14. Propozim-ligj për ndryshimin e Ligjit për nëpunës publikë, me procedurë të shkurtuar;  

15. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, me procedurë të shkurtuar; 

16. Propozim-ligj për ndryshimin e Kodit penal, me procedurë të shkurtuar; 

17. Propozim-ligj për ndryshimin e Ligjit për mbrojtje shëndetësore, me procedurë të shkurtuar; 

18. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për revizion - leximi I;  

19. Propozim-ligj për parandalim, pengim dhe mbrojtje nga dhuna në familje - leximi I;   

20. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për shoqëri tregtare - leximi I;   

21. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për ndërmarrje publike - leximi I;  

22. Propozim-ligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për automjete - leximi I;  

23. Propozim-ligj për plotësimin e Ligjit për sport - leximi I;  

24. Propozim-ligj për shpalljen e Qendrës së Vjetër të Qytetit të Kratovës trashëgimi kulturore me rëndësi të veçantë - leximi I;  

25. Raport vjetor për punën e Këshillit Shtetëror për Parandalim të Delikuencës së Fëmijëve dhe për gjendjet në sferën e të drejtave të fëmijës dhe delikuencës së të miturve në vitin 2013;  

26. Raport vjetor për punën e Agjencisë për Supervizion të Sigurimit në vitin 2013;   

27. Raporte financiare të Agjencisë për Supervizion të Sigurimit për vitin 2013; 

28. Raport vjetor i Agjencisë për Supervizion të Sigurimit për gjendjen dhe lëvizjet në tregun e sigurimit në Republikën e Maqedonisë në vitin 2013;  

29. Raport vjetor për revizionet e kryera dhe për punën e Entit Shtetëror për Revizion në vitin 2013;   

30. Raport vjetor për punën e Komisionit Rregullator për Energjetikë të Republikës së Maqedonisë në vitin 2013; 

31. Raport vjetor për realizimin e programit për punën dhe zhvillimin e Agjencisë së Aviacionit Civil të Republikës së Maqedonisë për vitin 2013.  

 
a

Na ndiqni në:

Ueb faqja e Kuvendi përdor biskotat (cookies).

Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit.