KËSHILLI NACIONAL PËR EUROINTEGRIME

e-adresa:  nsei@sobranie.mk

Vendime, Mbledhje, Debate publike, Takime, Dokumente KNEI, Dokumente RM-BE, Për Bashkimin Evropian, Të rejat e BE-së, Linqe

Duke e ndjekur përcaktimin strategjik të Republikës së Maqedonisë, anëtarësimin në Bashkimin Evropian, për të cilin qytetarët e shprehin mbështetjen e tyre të plotë dhe posaçërisht duke i pasur parasysh kriteret që duhet të plotësohen si dhe obligimet të cilat institucionet kompetente dhe të gjitha subjektet shoqërore i ndërmarrin, Kuvendi i Republikës së Maqedonisë në seancën e mbajtur më 19 nëntor 2007 e miratoi Vendimin për themelimin e Këshillit Nacional për Eurointegrime (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 140/2007).

Në seancën e mbajtur më 6 korrik 2011, Kuvendi miratoi Vendim për ndryshimin e Vendimit për themelimin e Këshillit Nacional për Eurointegrime (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 91/2011). 

Këshilli ka kryetar, nënkryetar, 15 anëtarë dhe nëntë zëvendësanëtarë, edhe atë:  nëntë anëtarë nga radha e deputetëve në Kuvend, të cilët kanë zëvendësit e tyre dhe gjashtë anëtarë nga institucionet tjera:  zëvendëskryetari i Qeverisë është i ngarkuar për çështjet evropiane, përfaqësuesi i Kabinetit të Presidentit të RM-së, përfaqësuesi i Kabinetit të Kryetarit të Qeverisë së RM-së, përfaqësuesi i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë, nga Bashkësia e njësive të vetadministratës lokale dhe nga Shoqata e gazetarëve.  Këto gjashtë anëtarë marrin pjesë në punën e Këshillit pa të drejtë të vendosjes.

Kryetari i Këshillit emërohet nga radha e deputetëve që janë në opozitë, ndërsa nënkryetari nga radha e deputetëve që janë në pozitë. 

Anëtarët dhe zëvendësanëtarët e Këshillit nga radha e deputetëve janë:   tre anëtarë dhe tre zëvendësanëtarë nga radha e deputetëve që janë në pozitë, tre anëtarë dhe tre zëvendësanëtarë nga radha e deputetëve që janë në opozitë. 

Anëtarë me funksion janë:  kryetari i Komisioni për Çështje Evropiane, kryetari i Komisionit për Politikë të Jashtme dhe bashkëkryetar i Komitetit të Përzier Parlamentar BE-Republika e Maqedonisë, ndërsa zëvendësanëtarë me funksion janë:  zëvendëskryetari i Komisioni për Çështje Evropiane, zëvendëskryetari i Komisionit për Politikë të Jashtme dhe njëri nga nënkryetarët e Komitetit të Përzier Parlamentar BE-Republika e Maqedonisë.

Mënyra e punës, të drejtat dhe obligimet e kryetarit, zëvendëskryetarit dhe anëtarëve të Këshillit, publiciteti në punë dhe kryerja e punëve profesionale, administrative dhe punëve tjera për nevojat e Këshillit janë të rregulluara me Rregulloren e Këshillit Nacional e miratuar më 25 tetor 2011. 

Këshilli vendos me konsensus të anëtarëve të pranishëm që kanë të drejtë të vendosjes, nga radha e deputetëve.

Mbledhjet e Këshillit janë të hapura për publikun.  Këshilli mund të vendos të punojë pa praninë e publikut nëse këtë e propozojnë kryetari i Këshillit ose më së paku një e treta e numrit të përgjithshëm të anëtarëve të Këshillit.  Për propozimin, Këshilli vendos me konsensus të anëtarëve të pranishëm të Këshillit. 

              
             Kryetare:
RADMILLA SHEKERINSKA

      Nënkryetare: SILLVANA BONEVA   

                  Anëtar: ILIJA DIMOVSKI       
                                 ALEKSANDAR SPASENOVSKI 
                                 SUZANA SALIU
                                 MERAL UZEIRI - FERATI 
                                 TITO PETKOVSKI 
                                 GORDAN GEORGIEV 
                                 HAJRULLA MISINI 
                                 ANTONIO MILLOSHOSKI 
                                 KENAN HASIPI

FATMIR BESIMI 
Zëvendëskryetare e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë e ngarkuar për eurointegrime

prof. dr. DIMITAR MIRÇEV
nga Kabineti i Presidentit të Republikës së Maqedonisë

dr. METODIJ HAXHI-VASKOV
Kabineti i kryetarit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë

akad. LUPÇO KOCAREV
nga Akademia Maqedonase e Shkencave dhe Arteve

ILÇO ZAHARIEV 
nga Bashkësitë e njësive të vetadministrimi lokal

NASER SELMANI
kryetar i Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë

Zëvendësanëtar: HRISTINA RUNÇEVA
                                 MILE PAÇEMSKI  
                                 REXHAIL ISMAILI
                                 ORHAN IBRAIMI
                                 ANA PAVLLOVSKA-DANEVA 
                                 SAFET BISHEVAC  
                                 ALEKSANDAR NIKOLLOSKI                                             
                                 NEXHATI JAKUPI
                                 ERMIRA MEMETI 

Përfaqësuesit:

ANTONI PESHEV
Dhoma ekonomike e Maqedonisë

ZLLATKO KALENIKOV
Lidhja e dhomave ekonomike të Maqedonisë

mr. ZHIVKO MITREVSKI
Lidhja e sindikatave të Maqedonisë  

DOJQIN CVETANOVSKI
Konfederata e sindikatave të lirë të Maqedonisë 

SLLOBODAN ANTONOVSKI
Unioni i sindikatave të pavarur dhe autonome të Maqedonisë

TANJA HAFNER ADEMI
Platforma qytetare e Maqedonisë

SHKËLQESIA E TIJ, PEHSKOPI KLIMENTI I HERAKLESË
Kisha ortodokse maqedonase

SKENDER BUZAKU
Bashkësia fetare islame

TOME KOLEV
Kisha katolike

TRAJQE MINOV
Kisha Evangjelike-Metodike në Maqedoni

BLLAGOJA MLADENOVSKI 
Bashkësia e Evrejëve në Republikën e Maqedonisë

 

Click