Sluzba na Sobranieto
 
Shërbimi i kuvendit

 

 

 

 

MR. MIKI MILLKOVSKI


TË DHËNAT PERSONALE
Datëlindja dhe vendlindja: 10.07.1985, në Kriva Pallankë.
Adresa e jetesës: f. Opillë, komuna e Rankovcës
Kombësia: Maqedonas.
E-mail: m.milkovski@sobranie.mk
Telefoni: 02 3 182 246



ARSIMI DHE PËRSOSURIA 

 • 2000-2004 - PMP - Gjimnazi i përgjithshëm, SHMK "Gjorgje Petrov" - Kriva Pallankë. 
 • 2004-2009 - Jurist i diplomuar, Katedra e së drejtës civile, Fakulteti juridik "Justiniani i parë", Universiteti "Shën Cirili dhe Metodi" - Shkup. 
 • 2010-2013 - Magjistër i së drejtës, drejtimi - e drejta ndërkombëtare dhe marrëdhënie ndërkombëtare. Katedra e së drejtës ndërkombëtare dhe marrëdhënieve ndërkombëtare, Fakulteti juridik "Justiniani i parë", Universiteti "Shën Cirili dhe Metodi" - Shkup. Ka kryer studimet master si një ndër studentët më të mirë të gjeneratës me mesatare 10,00.
 • 2005 - Posedon certifikate për planifikim projektues, cikël projektues dhe punë administrative me pjesëmarrje në seminare të organizuara nga QMBN; 
 • 2008 - Posedon diplomë për shkollën e kryer për marrëdhënie me opinionin, OJQ-Infoqendër; 
 • 2011-2012 - Posedon certifikatë për Shkollën e kryer për politika publike "Nëna Tereza" - projekt i Këshillit të Evropës, Strasburg; 
 • 2010-2014 - Ka marrë pjesë në më shumë trajnime dhe seminare të organizuara nga:  Instituti amerikan ndërkombëtar (IRI); Instituti demokratik nacional (NDI); Instituti për demokraci parlamentare (IPD), Instituti vestiminister (WFD). 
 • 2015-2017 - Përsosja profesionale e trajnimeve dhe seminareve nga më shumë sfera të Ligjit për të punësuarit në sektorin publik dhe Ligjit për nëpunës administrativë, ACT SHPK Shkup. 

PËRVOJA PROFESIONALE DHE E PUNËS

 • 1999 - Anëtar dhe aktivist i shoqërisë ekologjike "FLORA" nga Kriva Pallanka; 
 • 2005-2010 - Anëtar i OJQ-së "OZON-Rankovce" - Rankocvë; 
 • 2007-2008 - Anëtar i Këshillit drejtues të MAPAS-it, Agjencia e Supervizionit të Sigurimit Pensional me Financim Kapital; 
 • 2008-2010 - Praktikant në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë; 
 • 2010 - Praktikant në zyrën e avokatit; 
 • 2009-2017 - Administrator i ueb faqes; 
 • 2010-2014 - Bashkëpunëtor i jashtëm - këshilltar në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë; 
 • 2013-2017 - Anëtar i Këshilltar në Komunën e Rakovcës; 
 • 2014-2017 - I emëruar zëvendëskryetar i komunës së Rankovcës; 
 • 2015 - Këshilltar për punë juridike-normative në Sektorin e punëve juridike dhe organizative në Komunën e Qendrës - Shkup; 
 • 2015-2017 - Udhëheqës Seksioni për resurse njerëzore në Komunën e Qendrës - Shkup. 
 • 2017 (në vijim) - Më 25 nëntor 2017 nga ana e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë është emëruar në funksionin zëvendëssekretar i përgjithshëm i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë. 

Shërbehet me gjuhën angleze. I martuar dhe baba i dy bijve. 

 
a

Na ndiqni në:

Ueb faqja e Kuvendi përdor biskotat (cookies).

Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit.