FJALA E KRYETARIT VELJANOVKSI PER VITIN E RI PARA DEPUTETEV...E enjte, 31 dhjetor 2009

FJALA E KRYETARIT VELJANOVKSI PËR VITIN E RI PARA DEPUTETËVE DHE SHËRBIMIT TË KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

Të nderuar,
Vetëm disa orë na ndajnë nga Viti i Ri 2010. Pas nesh mbetet viti i vjetër 2009, i cili nuk ishte i lehtë për të gjithë, por ne e mbaruam me sukses. Dua t'i falënderoj jo vetëm nënkryetarët, deputetët, koordinatorët e grupeve parlamentare, por veçanërisht të punësuarit në administratën e Kuvendit me angazhimin dhe përgjegjësinë e tyre të plotë. Ndërsa ky sukses shihet përmes raportit të Komisionit Evropian në të cilin shumë qartë janë theksuar rezultatet pozitive të arritura në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë.

Lexo më shumë

FJALA E KRYETARIT VELJANOSKI NE KONFERENCEN NDERKOMBETARE “...E martë, 15 dhjetor 2009

FJALA E KRYETARIT VELJANOSKI NË KONFERENCËN NDËRKOMBËTARE “PREVENTIVA DHE REPRESIONI I DHUNËS NË STADIUMET E FUTBOLIT”

Dhuna në manifestimet sportive është e pranishme edhe te ne. Nëse shikojmë nga aspekti ligjor, Republika e Maqedonisë e ka sanksionuar mirë dhunën në manifestimet sportive. Në të vërtetë, ne kemi të ashtuquajturën “leks specialis”, ndërsa dhe ky është ligji për parandalimin e dhunës dhe sjelljes së pahijshme në ndeshjet sportive, i miratuar në vitin 2004. Këtu është Kodi penal, Ligji për kundërvajtje etj. A ka nevojë kjo normativë ligjore për ndryshime dhe plotësime, para së gjithash, ju duhet të thoni. Gjithsesi, në konferencën e sotme do të bëhet fjalë edhe për këtë. Unë, si Kryetar i Kuvendit, dua t’ju bind se të gjithë deputetët, pa marrë parasysh përkatësinë partiake, jemi të gatshëm, nëse vijnë propozime të këtilla, t’i miratojmë më së shpejti në procedurën kuvendore

Lexo më shumë

VELJANOVSI NE SALLEN UNIVERZALE NE SHENIMIN E 3 DHJETORIT 0...E enjte, 3 dhjetor 2009

FJALA E KRYETARIT VELJANOVSI NË SALLËN UNIVERZALE NË SHËNIMIN E 3 DHJETORIT–DITËS NDËRKOMBËTARE TË PERSONAVE ME INVALIDITET

Sot në gjithë botën shënohet Dita Ndërkombëtare e Personave me Invaliditet. Qëllimi themelor i shënimit të Ditës Ndërkombëtare të Personave me Invaliditet është që edhe një herë të rikujtojmë se këta bashkëqytetarë tanë janë këtu mes nesh. Ndërsa njëkohësisht është që të shikojmë që të gjithë ne si individë dhe si institucione, përkatësisht si shtet në tërësi, kemi bërë për këta qytetarë tanë që në tërësi të përfshihen në të gjitha sferat e jetës shoqërore. Ky është detyrim yni ligjor, ndërsa më tepër është detyrim moral, nëse si individ dhe si institucione humaniteti për ne është vlerë e vërtetë humane e jo vetëm deklarative.

Lexo më shumë

DEKLARATE E KRYETARIT DHE NENKRYETAREVE TE KUVENDIT TE REPU...E martë, 1 dhjetor 2009

DEKLARATË E KRYETARIT DHE NËNKRYETARËVE TË KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË ME RASTIN E VENDIMIT PËR LIBERALIZIMIN E VIZAVE

Gjithsesi, merita për këtë, si edhe për raportin e paradokohshëm pozitiv të Komisionit Evropian, është e juaja qytetarë të Republikës së Maqedonisë dhe mbështetjes suaj të madhe për realizimin e qëllimit strategjik, e këto janë integrimet euroatlantike. Në të njëjtën kohë dua të theksojë rolin e Kuvendit, si në këtë periudhë të mandatit, ashtu edhe në mandatet e kaluara, që i miratuan këto ligje specifike të cilat në mënyrë të drejtpërdrejtë kanë të bëjnë me liberalizimin e vizave. Me këtë rast, edhe një herë doemos duhet të theksoj puna e të gjithë ne, të cilët tani ulemi në Parlament, sepse atë që e bëmë është vlerësuar nga ana e Komisionit Evropian si hap të madh dhe cilësor përpara në procesin e integrimit në UE. Për gjithë këtë u shpreh falënderim të gjithë deputetëve dhe nënkryetarëve të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë të cilët së bashku me mua janë përgjegjës për punën dhe funksionimin e suksesshëm të shtëpisë ligjvënëse.

Lexo më shumë

Z. TRAJKO VELJANOSKI - Z. SHELLDON JET 20.11.09...E premte, 20 nëntor 2009

FJALA E KRYETARIT TË KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË, Z. TRAJKO VELJANOSKI, ME RASTIN E NËNSHKRIMIT TË MARRËVESHJES PËR BASHKËPUNIM DHE PARTNERITET ME PËRFAQËSUESIN E UNICEF-IT NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË, Z. SHELLDON JET

Përmes këtij bashkëpunimi, Kuvendi i Republikës së Maqedonisë e forcon rolin e vet në realizimin e të drejtave të fëmijëve. Me këtë rast vëmendje e veçantë do t’u kushtohet analizave të propozimeve relevante dhe ligjeve ekzistuese, pastaj mbikëqyrjes së implementimit të politikave dhe strategjive që miratohen, e deri në miratimin e buxhetit, përkatësisht mjeteve të nevojshme për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve.
Aktivitetet kryesore të cilat dalin nga kjo marrëveshje, e përfshijnë  themelimin e  këshillit drejtues parlamentar për të drejtat e fëmijëve, përgjegjësia primare e të cilit do të jetë mbikëqyrja e implementimit të Marrëveshjes për bashkëpunim dhe pjesëmarrja në iniciativat për promovim, të cilat do t’i përkrahin qëllimet e theksuara në marrëveshje.

Lexo më shumë

PSRM govor 25.09.09...E premte, më 25 shtator 2009

KRYETARI I KUVENDIT VELJANOSKI FOLI NË KONFERENCËN PËR IMPLEMENTIM TË PROTOKOLLIT OPCIONAL PËR KONVENTËN KUNDËR TORTURËS DHE THEMELIMIT TË MEKANIZMIT NACIONAL PARANDALUES NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË

Të gjithë jemi të vetëdijshëm që proceset e globalizimit janë të pashmangshme dhe kërkojnë zgjidhje universale për shumë çështje ndër të cilat përfshihet edhe preventiva e torturës. Republika e Maqedonisë është anëtare e Kombeve të Bashkuara, kurse edhe si shtet jemi përcaktuar për integrimet euroatlantike. Prandaj nga njëra anë duhet t'i pranojmë ato zgjidhje dhe standarde universale dhe të punojmë në zhvillimin e tyre. Vetëm kështu, me të vërtetë, mund të jemi pjesë e këtij globalizimi, përkatësisht e proceseve të integrimit.

Lexo më shumë

Obrakanje na PSRM 23.09.09...E mërkurë, 23 shtator 2009

FJALIM I KRYETARIT TË KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË VELJANOSKI NË PREZANTIMIN E PROGRAMIT MËSIMOR DHE TRAJNIMET E FONDACIONIT VESMINSTER NË KUADËR TË PROJEKTIT PËR PËRFORCIMIN E KAPACITETEVE TË KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

Në periudhën deri në mars të vitit 2010 na pret një agjendë edhe më intensive dhe dinamike për punën me çka në fokus të aktiviteteve do të jenë trajnimet me nëpunësit në Kuvend, por megjithatë edhe dy punëtori me deputetët. Në bazë të agjendës së përbashkët, të cilën mund ta shihni në prospektin e kurseve, Fondacioni së bashku me partnerët programorë të Britanisë së Madhe dhe Republikës së Maqedonisë deri në mars të vitit 2010 do të organizojë gjithsej 36 ditë trajnime në të cilat është paraparë të marrin pjesë mbi 150 deputetë, nëpunës shtetërorë dhe gazetarë.

Lexo më shumë

FJALIMI I KRYETARIT TE KUVENDIT TE RM 02.08.09...FJALIMI I KRYETARIT TË KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË, Z. TRAJKO VELJANOSKI ME RASTIN E SHËNIMIT TË 65 VJETORIT TË KAÇKM

Të nderuar luftëtar, pjesëmarrës në luftën antifashiste,
pasardhës dhe trashëgimtarë të Ilindenit,
Të nderuar përfaqësues të Kishës Ortodokse Maqedonase dhe bashkësive të tjera fetare,
Zonja dhe zotërinj, ekselenca,
Të nderuar përfaqësues të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë
Të nderuar përfaqësues të Armatës së Republikës së Maqedonisë,
Të nderuar përfaqësues të vetadministrimit lokal,
Të dashur miq,

Lexo më shumë

VELJANOSKI E HAPI MOTO EDICIONIN E 48-TE TE FESTIVALIT BALL...E martë, 7 korrik 2009

KRYETARI VELJANOSKI E HAPI MOTO EDICIONIN E 48-TË TË FESTIVALIT BALLKANIK TË KËNGËVE DHE VALLEVE POPULLORE NË OHËR

Festivali ballkanik i këngëve dhe valleve popullore me  përmbajtjen e vet, sot paraqet manifestim të njohur kulturor jo vetëm për Ohrin dhe Maqedoninë, por edhe në rajon dhe më gjerë. Shkak për këtë është fakti se  përmbajtja e  tij e prezanton një nga kreativitetet më të rëndësishme të njeriut, por edhe vlerën e përgjithshme të civilizimit njerëzor, e kjo  është  muzika dhe  folklori. Njëkohësisht këngët popullore dhe folklori janë pjesë e qenies kulturore dhe nacionale të çdo populli.
Manifestimet e këtilla e kanë edhe një dimension shumë të rëndësishëm, e kjo është njohja me kulturën e popujve të ndryshëm dhe  tejkalimi i disa stereotipave, e nëse doni edhe antagonizmave që  për  fat  të keq janë prezente.

Lexo më shumë

TRAJKO VELJANOSKI ME RASTIN E JUBILEUT 10-VJECAR TE ENTIT P...E mërkurë, 24 qershor 2009

REFERIM I KRYETARIT TË KUVENDIT, Z. TRAJKO VELJANOSKI ME RASTIN E JUBILEUT 10-VJEÇAR TË ENTIT PËR REVIZION TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

Me të vërtetë më paraqet kënaqësi që sot me Ju e ndaj jubileun e punës dhjetëvjeçare të Entit shtetëror për revizionit. Ligji me të cilin është themeluar Enti shtetëror për revizionit dhe i cili e definon mandatin e tij është miratuar në vitin 1997 dhe deri tani janë bërë pesë ndryshime dhe plotësime me qëllim që në të, të inkorporohen parimet themelore të Limës - deklarata në të cilën përfshihen udhëzimet dhe principet në revizion, si dhe vendimet e Kongresit të 17-të të Organizatës Ndërkombëtare të institucioneve të larta të revizionit nga Seuli. Me këtë është formuar korniza ligjore e cila i siguron standardet më të larta juridike të cilat sot janë të pranishme në Unionin Evropian dhe në përgjithësi në bashkësinë ndërkombëtare, ndërsa ka të bëjë me revizionin shtetëror.

Lexo më shumë
12   
Click