Plenarni sednici
 
Пленарни седници


10 јануари 1992 година

Триесет и прва седница на Собранието на Република Македонија

Дневен ред:

1. Информација на претседателот на Република Македонија Киро Глигоров за меѓународната политичка активност на Република Македонија;

2. Информација за политичко безбедносната состојба во Република Македонија по донесувањето на одлуката за одржување на референдум за политичка и територијална автономија на Албанците во Македонија;

3. Оставка на членот на Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија од Република Македонија д-р Васил Тупурковски;

4.  Избор на член на Владата и министер кој ќе раководи со Министерството за народна одбрана;

5.  Избор на член на Владата и министер кој Ќе раководи со Министерството за внатрешни работи;

6.  Избор на член на Владата и министер кој ќе раководи со Министерството за образование и физичка култура;

7.  Именување на заменик на министерот за внатрешни работи;

8.  Именување на заменик на министерот за финансии;

9.  Именување на заменик на министерот за стопанство;

10. Именување на заменик на министерот за развој;

11.  Именување на заменик на министерот за образование и физичка култура;

12.  Именување на заменик на министерот за наука;

13.  Именување на заменик на министерот за култура;

14.  Именување на заменик на министерот за здравство;

15. Именување на заменик на министерот за информации;