Служба на СобраниетоСобранието основа Служба која овозможува стручна и административна поддршка на неговата работа.

Службата се состои од следниве организациони единици:

Со Службата раководи генерален секретар на Собранието.

Генерална секретарка на Собранието е Цветанка Иванова

Заменици на генералниот секретар на Собранието


Претходни секретари на Собранието.


Click