Сектор за информатички и комуникациски технологии


Раководител на Сектор за информатички и комуникациски технологии

Тања Данаиловска
Телефон: 02-3182-250
e-mail: T.Danailovska@sobranie.mk

Помошник раководител на Сектор за  информатички и комуникациски технологии

Дејан Ѓурчилов

Телефон: 02-3182-208

e-mail: D.Gjurcilov@sobranie.mk


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СИСТЕМСКИ ИНЖЕНЕРИНГ И РАЗВОЈ

Раководител на Одделение за системски инженеринг и развој

Елизабета Трајановска-Србиноска

Телефон: 02-3182-345

e-mail: E.Srbinoska@sobranie.mk

Советник - Систем инженер

Виш соработник за безбедност на информатичкиот систем

Помлад соработник – администратор

Самостоен референт за техничка поддршка на корисниците

Александар Христовски

Телефон: 02-3182-355

e-mail: A.Hristovski@sobranie.mk


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА АПЛИКАТИВЕН РАЗВОЈ

Раководител на Одделение за апликативен развој

Советник за развој на апликативен софтвер

Виш соработник за оддржување на апликативен софтвер 

Соработник за оддржување на апликативен софтвер

Дарко Путески

Помлад соработник за оддржување на апликативен развој

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА АУДИО, ВИДЕО ТЕХНИКА И СИСТЕМИТЕ ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ГЛАСАЊЕ И ГОВОРЕЊЕ

Раководител на Одделение за аудио, видео техника и системите за електронско гласање и говорење

Советник за аудио и видео техника

Советник за системот за електронско гласање и говорење

Помлад соработник за системот за електронско гласање и говорење

Ангел Лазаревски

Телефон: 02-3182-209

e-mail: A.Lazarevski@sobranie.mk

Сашко Коцевски

Телефон: 02-3182-208

e-mail: S.Kocevski@sobranie.mk

Александар Гаштаров

Телефон: 02-3182-208

e-mail: A.Gastarov@sobranie.mk

Самостоен референт-Оператор за аудио техника

Васко Столев

Телефон: 02-3182-208

e-mail: V.Stolev@sobranie.mk

Златко Петрушев

Телефон: 02-3182-208

Самостоен референт-Оператор за видео техника

Бранислав Стојковиќ

Телефон: 02-3182-134

e-mail: B.Stojkovik@sobranie.mk

Александар Силјановски

Телефон: 02-3182-208 / 02-3182-193

e-mail: A.Siljanovski@sobranie.mk

Роберт Комицијоски

Телефон: 02-3182-208

e-mail: R.Komicijoski@sobranie.mk

Никола Спасевски

Самостоен референт-Оператор за системот за електронско гласање и говорење

Click