Закон за Собранието на РМ

Закон за изменување и дополнување на Законот за Собранието на РМ (Службен весник на Република Северна Македнија број 174/2021)

Закон за изменување и дополнување на Законот за Собранието на РМ („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 14/2020)

Click