1. Привремен Деловник на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ број 3 од 18 јануари 1991година)
  2. Деловник на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 60/2002)
  3. Деловник на Собранието на Република Македонија(„Службен весник на Република Македонија" број 91/2008)
  4. Деловник за изменување и дополнување на Деловникот на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија" број 119/2010)
  5. Деловник на Собранието на Република Македонија (Пречистен текст)(„Службен весник на Република Македонија" број 130/2010)
  6. Деловник за изменување и дополнување на Деловникот на Собранието на Република Македонија(„Службен весник“ бр. 23 од 14.2.2013)
  7. Деловник за изменување и дополнувања на Деловникот на Собранието на Република Македонија
  8. Деловник на Собранието на Република Македонија (Пречистен текст)
  9. Деловник на Собранието на Република Северна Македонија („Службен весник на РСМ“, бр. 248 од 24.11.2023 година)
Click