Слободен пристап до информации од јавен карактер


Согласно обврските што произлегуваат од член 8 став 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Северна Македонија" број 101/2019), имателот на информации – Собрание на Република Северна Македонија, со Овластување за службени лица за посредување со информации од јавен карактер бр.02-3196/1 од 28.9.2020 година ги определи собраниските службеници:
 

Службени лица: 

  • Анита Младеноска-Ристовска
    02 3182 374
    076 440 300
    e-mail: sobranie@sobranie.mk 


Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер

Упатство за начинот и постапката за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер

Правилник за формата и содржината на образецот на Барање за пристап до информации од јавен карактер

Образец за Барање за пристап до информации од јавен карактер – pdf формат

Образец за Барање за пристап до информации од јавен карактер – word формат


Годишен извештај (1.1.2022 - 31.12.2022)

Годишен извештај (1.1.2021 - 31.12.2021)


Линк до Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер

Click