Слободен пристап до информации од јавен карактер


Согласно обврските што произлегуваат од член 8 став 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ( ֦Службен весник на Република Северна Македонија" број 101/2019), имателот на информации – Собрание на Република Северна Македонија, ги определи собраниските службеници:

Службени лица


  • Анита Младеноска-Ристовска

 02 3182 374
076 440 300

контакт e-mail
sobranie@sobranie.mk


  • Елена Дановска-Златевска

02 3182 226
070 317 148

контакт e-mail
sobranie@sobranie.mk


  • Дафина Каневче

02 3182 216
071 418 858

контакт e-mail
sobranie@sobranie.mk


Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер

Листа на информации од јавен карактер

Упатство за начинот и постапката за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер

Правилник за формата и содржината на образецот на Барање за пристап до информации од јавен карактер

• Образец за Барање за пристап до информации од јавен карактер – pdf формат

Образец за Барање за пристап до информации од јавен карактер – word формат


Годишен извештај (1.1.2023 - 31.12.2023)

Годишен извештај (1.1.2022 - 31.12.2022)

Годишен извештај (1.1.2021 - 31.12.2021)


Линк до Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер

Click