ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ НА СОБРАНИЕТО

Потпретседателите на Собранието на Република Северна Македонија му помагаат на претседателот на Собранието во вршењето на неговата функција и го заменуваат во случај на одсутност или спреченост. Потпретседателите на Собранието се избираат од редот на пратениците и нивниот мандат трае четири години.

Потпретседатели на Собранието на Република Северна Македонија се:


Click