НАДЛЕЖНОСТИ НА СОБРАНИЕТО

Собранието на Република Северна Македонија е претставнички орган на граѓаните и носител на законодавната власт на Републиката. Собранието е еднодомно и го сочинуваат од 120 до 140 пратеници кои се избираат на општи, непосредни и слободни избори со тајно гласање. Мандатот на пратениците трае четири години и тие не можат да бидат отповикани.

Организацијата и функционирањето на Собранието се уредуваат со Уставот на Република Северна Македонија и Деловникот на Собранието.

Собранието на Република Северна Македонија:

 • го донесува и изменува Уставот на Република Северна Македонија;
 • донесува закони и дава автентично толкување на законите;
 • ги утврдува јавните давачки;
 • донесува републички буџет и завршна сметка на буџетот;
 • донесува просторен план на Републиката;
 • ратификува меѓународни договори;
 • одлучува за војна и мир;
 • донесува одлуки за менување на границите на Републиката;
 • донесува одлуки за стапување и истапување од сојуз или заедница со други држави;
 • распишува референдум;
 • одлучува за резервите на Републиката;
 • основа совети;
 • избира Влада на Република Северна Македонија;
 • избира судии на Уставниот суд на Република Северна Македонија;
 • врши избори, именување и разрешувања и на други носители на јавни и други функции утврдени со Устав и со закон;
 • врши политичка контрола и надзор над Владата и над други носители на јавни функции што се одговорни пред Собранието;
 • дава амнестија и
 • врши други работи утврдени со Уставот.

Собранието за вршење на работите од својата надлежност донесува и одлуки, декларации, резолуции, препораки и заклучоци.

Click