ПРЕТХОДНИ ПРЕТСЕДАТЕЛИ

Талат Џафери (21.8.2020 - 26.1.2024)

Талат Џафери (27.4.2017 - 4.8.2020)

Трајко Вељаноски (10.05.2014 - 30.12.2016)

Tрајко Вељаноски (25.06.2011 - 10.05.2014)

Трајко Вељаноски  (21.06.2008 - 25.06.2011)

Љубиша Георгиевски  (01.08.2006 - 21.06.2008)

Љупчо Јордановски  (18.11.2003 - 16.06.2006)

Никола Поповски  (03.10.2002 - 07.11.2003)

Стојан Андов (30.11.2000 - 03.10.2002)

Д-р Саво Климовски (19.11.1998 - 30.11.2000)

Тито Петковски (06.03.1996 - 19.11.1998)

Стојан Андов (19.11.1994 - 06.03.1996)

Стојан Андов (08.01.1991 - 19.11.1994)

Д-р Вулнет Старова (28.04.1986 - 08.01.1991)

Станко Младеновски (25.04.1985 - 28.04.1986)

Ката Лахтова (28.04.1984 - 25.04.1985)

Бошко Станковски (28.04.1982 - 28.04.1984)

Благоја Талески (28.04.1978 - 28.04.1982)

Благоја Талески (07.05.1974 - 28.04.1978)

Никола Минчев (06.05.1969 - 06.05.1974)

Никола Минчев (23.09.1968 - 06.05.1969)

Мито Хаџивасилев - Јасмин (12.05.1967 - 12.05.1968)

Видое Смилевски - Бато (25.06.1963 - 12.05.1967)

Љупчо Арсов  (26.06.1962 - 24.06.1963)

Лазар Колишевски (15.04.1958 - 26.06.1962)

Лазар Колишевски (19.12.1953 - 15.04.1958)

Димче Стојанов - Мире (04.01.1951 - 18.12.1953)

Д-р Димитар Несторов (30.12.1947 - 03.01.1951)

Д-р Борис Спиров (30.12.1946 - 30.12.1947)

Методија Андонов Ченто Претседател на Президиумот на АСНОМ (02.08.1944 - 15.03.1946)

Click