Буџет на Собранието на Република Северна Македонија 

 • Буџет за раздел 02001 Собрание на Република Северна Македонија за 2024 година (состојба 1.1-31.5.2024)

  симни го документот

 • Буџет за раздел 02001 Собрание на Република Северна Македонија за 2024 година (состојба 1.1.2024-31.3.2024)

 симни го документот

 • Буџет за раздел 02001 Собрание на Република Северна Македонија за 2024 година (состојба 1.1.2024-29.2.2024)

 симни го документот

 • Буџет за раздел 02001 Собрание на Република Северна Македонија за 2024 година (состојба 1.1.2024-31.1.2024)

 симни го документот

 • Буџет за раздел 02001 Собрание на Република Северна Македонија за 2023 година (состојба 1.1.2023-31.12.2023)

 симни го документот

 • Буџет за раздел 02001 Собрание на Република Северна Македонија за 2023 година (состојба 1.1.2023-30.11.2023)

   симни го документот

 • Буџет за раздел 02001 Собрание на Република Северна Македонија за 2023 година (состојба 1.1.2023-30.9.2023)

   симни го документот
 • Буџет за раздел 02001 Собрание на Република Северна Македонија за 2023 година (состојба 1.1.2023-31.8.2023)

  симни го документот
 • Буџет за раздел 02001 Собрание на Република Северна Македонија за 2023 година (состојба 1.1.2023-31.7.2023)

          симни го документот
 • Буџет за раздел 02001 Собрание на Република Северна Македонија за 2023 година (состојба 1.1.2023-30.6.2023)
                                    симни го документот
 • Буџет за раздел 02001 Собрание на Република Северна Македонија за 2023 година (состојба 1.1.2023-31.5.2023)

                                  симни го документот

 • Буџет за раздел 02001 Собрание на Република Северна Македонија за 2023 година (состојба 1.1.2023-30.4.2023)

                                  симни го документот

 • Буџет за раздел 02001 Собрание на Република Северна Македонија за 2023 година (состојба 1.1.2023-31.3.2023)

                                  симни го документот

 • Буџет за раздел 02001 Собрание на Република Северна Македонија за 2023 година (состојба 1.1.2023-28.2.2023)
                                  симни го документот
 • Буџет за раздел 02001 Собрание на Република Северна Македонија за 2023 година (состојба 1.1.2023-31.1.2023)
  симни го документот
 • Буџет за раздел 02001 Собрание на Република Северна Македонија за 2022 година (состојба 01.01.2022-31.12.2022)
                                     симни го документот
 • Буџет за раздел 02001 Собрание на Република Северна Македонија за 2022 година (состојба 30.11.2022)
                                     симни го документот
 • Буџет за раздел 02001 Собрание на Република Северна Македонија за 2022 година (состојба 31.10.2022) 
                    симни го документот  симни го документот  симни го документот
 • Буџет за раздел 02001 Собрание на Република Северна Македонија за 2022 година (состојба 30.9.2022) 
                                     симни го документот
 • Буџет за раздел 02001 Собрание на Република Северна Македонија за 2022 година (состојба 31.8.2022) 
                                    симни го документот
 • Буџет за раздел 02001 Собрание на Република Северна Македонија за 2022 година (состојба 31.7.2022) 
                                    симни го документот
 • Буџет за раздел 02001 Собрание на Република Северна Македонија за 2022 година (состојба 30.6.2022)
                                    симни го документот
 • Буџет за раздел 02001 Собрание на Република Северна Македонија за 2022 година (состојба 31.5.2022)   
                                    симни го документот
 • Буџет за раздел 02001 Собрание на Република Северна Македонија за 2022 година (состојба 30.4.2022)                                   
                                    симни го документот
 • Буџет за раздел 02001 Собрание на Република Северна Македонија за 2022 година (состојба 31.3.2022)

                                    симни го документот

 • Буџет за раздел 02001 Собрание на Република Северна Македонија за 2022 година (состојба 28.2.2022)
                                    симни го документот
 • Буџет за раздел 02001 Собрание на Република Северна Македонија за 2022 година (состојба 31.1.2022)                       
                          симни го документот
 • Буџет за раздел 02001 Собрание на Република Северна Македонија за 2021 година (состојба од 1.1.2021 до 30.12.2021)                       
                          симни го документот
 • Буџет за раздел 02001 Собрание на Република Северна Македонија за 2021 година (состојба од 1.1.2021 до 30.11.2021)
                          симни го документот
 • Буџет за раздел 02001 Собрание на Република Северна Македонија за 2021 година (состојба од 1.1.2021 до 31.10.2021)                                          
                          симни го документот

 • Буџет за раздел 02001 Собрание на Република Северна Македонија за 2021 година (состојба од 1.1.2021 до 30.9.2021)                   
                         симни го документот
 • Буџет за раздел 02001 Собрание на Република Северна Македонија за 2021 година (состојба од 1.1.2021 до 31.8.2021)
                        симни го документот

 • Буџет за раздел 02001 Собрание на Република Северна Македонија за 2021 година (состојба од 1.1.2021 до 31.7.2021)
                        симни го документот

 • Буџет за раздел 02001 Собрание на Република Северна Македонија за 2021 година (состојба од 1.1.2021 до 30.6.2021)
                        симни го документот

 • Буџет за раздел 02001 Собрание на Република Северна Македонија за 2021 година (состојба од 1.1.2021 до 31.5.2021)
                        симни го документот

 • Буџет за раздел 02001 Собрание на Република Северна Македонија за 2021 година (состојба од 1.1.2021 до 30.4.2021)
                        симни го документот

 • Буџет за раздел 02001 Собрание на Република Северна Македонија за 2021 година (состојба од 1.1.2021 до 31.3.2021)
                        симни го документот

 • Буџет за раздел 02001 Собрание на Република Северна Македонија за 2021 година (состојба од 1.1.2021 до 28.2.2021)
                        симни го документот

 • Буџет за раздел 02001 Собрание на Република Северна Македонија за 2021 година (состојба од 1.1.2021 до 31.1.2021)
                        симни го документот

 • Буџет за раздел 02001 Собрание на Република Северна Македонија за 2020 година (состојба од 1.1.2020 до 31.12.2020)
                      симни го документот

 • Буџет за раздел 02001 Собрание на Република Северна Македонија за 2020 година (состојба од 1.1.2020 до 30.11.2020)
                      симни го документот

 • Буџет за раздел 02001 Собрание на Република Северна Македонија за 2020 година (состојба од 1.1.2020 до 31.10.2020)
                       симни го документот

 • Буџет за раздел 02001 Собрание на Република Северна Македонија за 2020 година (состојба од 1.1.2020 до 30.9.2020)
                      симни го документот

 • Буџет за раздел 02001 Собрание на Република Северна Македонија за 2020 година (состојба од 1.1.2020 до 31.8.2020)
                      симни го документот

 • Буџет за раздел 02001 Собрание на Република Северна Македонија за 2020 година (состојба од 1.1.2020 до 31.7.2020)
                      симни го документот 

 • Буџет за раздел 02001 Собрание на Република Северна Македонија за 2020 година (состојба од 1.1.2020 до 30.6.2020)
                       симни го документот

 • Буџет за раздел 02001 Собрание на Република Северна Македонија за 2020 година (состојба од 1.1.2020 до 31.5.2020)
                      симни го документот 

 • Буџет за раздел 02001 Собрание на Република Северна Македонија за 2020 година (состојба од 1.1.2020 до 30.4.2020)
                      симни го документот 

 • Буџет за раздел 02001 Собрание на Република Северна Македонија за 2020 година (состојба од 1.1.2020 до 31.3.2020)
                      симни го документот 

 • Буџет за раздел 02001 Собрание на Република Северна Македонија за 2020 година (состојба од 1.1.2020 до 29.2.2020)
                      симни го документот 
 • Буџет за раздел 02001 Собрание на Република Северна Македонија за 2019 година (состојба од 1.1.2020 до 31.1.2020)
                     симни го документот

 • Буџет за раздел 02001 Собрание на Република Северна Македонија за 2019 година (состојба од 1.1.2019 до 31.12.2019)
                     симни го документот 
 • Буџет за раздел 02001 Собрание на Република Северна Македонија за 2019 година (состојба од 1.1.2019 до 30.11.2019)
                    симни го документот 

 • Буџет за раздел 02001 Собрание на Република Северна Македонија за 2019 година (состојба од 1.1.2019 до 31.10.2019)
                     симни го документот  

 • Буџет за раздел 02001 Собрание на Република Северна Македонија за 2019 година (состојба од 1.1.2019 до 30.9.2019)
                      симни го документот 

 • Буџет за раздел 02001 Собрание на Република Северна Македонија за 2019 година (состојба од 1.1.2019 до 31.8.2019)
                     симни го документот

 • Буџет за раздел 02001 Собрание на Република Северна Македонија за 2019 година (1.1.2019 година до 31 јули 2019 година)
                      симни го документот
 •  Буџет за раздел 02001 Собрание на Република Северна Македонија за 2019 година (состојба од 1.1.2019 до 30.6.2019)
                     симни го документот 

 • Буџет за раздел 02001 Собрание на Република Северна Македонија за 2019 година (состојба од 1.1.2019 до 31.5.2019)
                    симни го документот          симни го документот

 • Буџет за раздел 02001 Собрание на Република Северна Македонија за 2019 година (состојба од 1.1.2019 до 31.3.2019)
                      симни го документот

 •  Буџет за раздел 02001 Собрание на Република Северна Македонија за 2019 година (состојба од 1.1.2019 до 28.2.2019)
                      симни го документот 
Click