Сектор за односи со јавноста

Раководител на Сектор за односи со јавноста

Помошник-раководител на Сектор за односи со јавноста

Александра Мицоска-Митевска

Телефон: 02-3182-411

e-mail: A.MicoskaMitevska@sobranie.mk


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНФОРМИРАЊЕ НА ЈАВНОСТА

Раководител на Одделение за информирање на јавноста

Светлана Наумовска

Телефон: 02-3182-236

e-mail: S.Angelkovska@sobranie.mk

Советник за информирање на јавноста

Виш соработник за информирање на јавноста 

Катерина Георгиевска

Телефон: 02-3182-288

e-mail: K.Georgievska@sobranie.mk

Соработник за информирање на јавноста на албански јазик 

Помлад соработник за социјални медиуми


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КОМУНИКАЦИЈА СО МЕДИУМИ

Раководител на Одделение за комуникација со медиуми

Советник за комуникација со медиуми

Виш соработник за комуникација со медиуми

Оливера Цветковска-Јанушевска

Телефон: 02-3182-288

e-mail: O.Cvetkovska@sobranie.mk

Соработник за комуникација со медиуми на албански јазик

Елиф Ибраим

Телефон: 02-3182-288

e-mail: e.ibraim@sobranie.mk

Помлад соработник за комуникација со медиуми

Click