Сектор за односи со јавноста

Раководител на Сектор за односи со јавноста

Помошник-раководител на Сектор за односи со јавноста

Александра Мицоска-Митевска

Телефон: 02-3182-411

e-mail: A.MicoskaMitevska@sobranie.mk


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНФОРМИРАЊЕ НА ЈАВНОСТА

Раководител на Одделение за информирање на јавноста

Светлана Наумовска

Советник за информирање на јавноста

Катерина Георгиевска

Телефон: 02-3182-288

e-mail: K.Georgievska@sobranie.mk

Виш соработник за информирање на јавноста 

Соработник за информирање на јавноста на албански јазик 

Помлад соработник за социјални медиуми


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КОМУНИКАЦИЈА СО МЕДИУМИ

Раководител на Одделение за комуникација со медиуми

Советник за комуникација со медиуми

Оливера Цветковска-Јанушевска

Телефон: 02-3182-288

e-mail: O.Cvetkovska@sobranie.mk

Виш соработник за комуникација со медиуми

Соработник за комуникација со медиуми на албански јазик

Елиф Дургути

Телефон: 02-3182-288

e-mail: e.ibraim@sobranie.mk

Помлад соработник за комуникација со медиуми

Click