СЕКТОР ЗА ПОДДРШКА НА СОВЕТОТ НА СОБРАНИСКИОТ КАНАЛ


Раководител на Сектор за поддршка на Советот на собранискиот канал

Марјан Маџовски

Телефон: 02-3182-155
e-mail: M.Madzovski@sobranie.mk

Помошник-раководител на Сектор за поддршка на Советот на собранискиот канал

Анита Младеноска-Ристовска

Телефон: 02-3182-374
e-mail: A.MladenoskaRistovska@sobranie.mk


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДДРШКА НА СОВЕТОТ НА СОБРАНИСКИОТ КАНАЛ И ПОДГОТОВКА НА ПРОГРАМА

Раководител на Одделение за поддршка на Советот на собранискиот канал и подготовка на програма

Весна Тодоровска 

Телефон: 02-3182-257
e-mail: V.Todorovska@sobranie.mk

Советник за подготовка на програма

Дафина Каневче

Телефон: 02-3182-216
e-mail: D.Kanevche@sobranie.mk

Виш соработник за студио –аналитички работи

Соработник за стручно оперативни работи

Помлад соработник за административна поддршка на Советот на собранискиот канал

Еркан Рамадани


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМА

Раководител на Одделение за реализација на програма

Продуцент-режисер

Советник  -новинар

Самостоен референт – видео-миксер /монтажер

Самостоен референт - снимател/камерман

Виш референт –тонец/монтажер

Click