СЕКТОР ЗА ПОДДРШКА НА СОВЕТОТ НА СОБРАНИСКИОТ КАНАЛ


Раководител на Сектор за поддршка на Советот на собранискиот канал

Марјан Маџовски

Телефон: 02-3182-155
e-mail: M.Madzovski@sobranie.mk

Помошник-раководител на Сектор за поддршка на Советот на собранискиот канал

Анита Младеноска-Ристовска

Телефон: 02-3182-374
e-mail: A.MladenoskaRistovska@sobranie.mk


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДДРШКА НА СОВЕТОТ НА СОБРАНИСКИОТ КАНАЛ И ПОДГОТОВКА НА ПРОГРАМА

Раководител на Одделение за поддршка на Советот на собранискиот канал и подготовка на програма

Весна Тодоровска 

Телефон: 02-3182-257
e-mail: V.Todorovska@sobranie.mk

Советник за подготовка на програма

Дафина Каневче

Телефон: 02-3182-216
e-mail: D.Kanevche@sobranie.mk

Виш соработник за студио-аналитички работи

Несим Пашоја 

Телефон: 02-3182-171

e-mail: N.Pasoja@sobranie.mk    

Соработник за стручно оперативни работи

Помлад соработник за административна поддршка на Советот на собранискиот канал


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМА

Раководител на Одделение за реализација на програма

Продуцент-режисер

Советник  -новинар

Самостоен референт – видео-миксер /монтажер

Самостоен референт - снимател/камерман

Виш референт –тонец/монтажер

Click