СЕКТОР ЗА ПРЕВЕДУВАЊЕ

Раководител на Сектор за преведување и толкување

Исмаил Хамити

Телефон: 02-3182-305

e-mail: I.Hamiti@sobranie.mk

Помошник-раководител на сектор за преведување и толкување


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ТОЛКУВАЊЕ (УСТЕН ПРЕВОД) ОД МАКЕДОНСКИ НА АЛБАНСКИ И ОД АЛБАНСКИ НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

Раководител на Одделение за толкување (устен превод) од македонски на албански и од албански на македонски јазик 

Садри Нухиу

Телефон: 02-3182-171

e-mail: S.Nuhiu@sobranie.mk

Советник за толкување од македонски на албански и од албански на македонски јазик

Арта Шаќири-Амети

Виш соработник за толкување од македонски на албански и од албански на македонски јазик 

Ветон Јонузи

Соработник за толкување од македонски на албански и од албански на македонски јазик 

Артан Емини

Помлад соработник за толкување од македонски на албански и од албански на македонски јазик 

Пулумб Абдулаи   

Телефон: 02-3182-426

e-mail: P.Abdulai@sobranie.mk                            

Фатиме Адеми

Телефон: 02-3182-172

e-mail: F.Ademi@sobranie.mk

Семран Мусљи


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПИСМЕН ПРЕВОД ОД МАКЕДОНСКИ НА АЛБАНСКИ И ОД АЛБАНСКИ НА МАКЕДОНСКИ

Раководител на Одделение за писмен превод од македонски на албански и од албански на македонски

Советник за писмен превод од македонски на албански јазик и од албански на македонски јазик

Бљерим Мухаѓери

Телефон: 02-3182-222

e-mail: B.Muhadzeri@sobranie.mk

Антигона Беќири

Телефон: 02-3182-172

e-mail: A.Lesi@sobranie.mk

Надире Љиворека

Телефон: 02-3182-171

e-mail: N.Livoreka@sobranie.mk

Виш соработник за писмен превод од македонски на албански и од албански на македонски јазик

Ибадете Зеќири 

Телефон: 02-3182-171

e-mail: I.Iljazi@sobranie.mk 

Соработник за писмен превод од македонски на албански и од албански на македонски        

Помлад соработник за писмен превод од македонски на албански јазик и од албански на македонски јазик

Арлинда Ќаиловска

Телефон: 02-3182-172

e-mail: A.Qailovska@sobranie.mk


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЈАЗИЧНА РЕДАКЦИЈА, СРАМНУВАЊЕ И ТЕХНИЧКА ПОДГОТОВКА НА МАТЕРИЈАЛИ ПРЕВЕДЕНИ НА АЛБАНСКИ ЈАЗИК

Раководител на Одделение за јазична редакција, срамнување и техничка подготовка на материјали преведени на албански јазик

Фетије Топојани

Телефон: 02-3182-171

e-mail: F.Topojani@sobranie.mk

Советник  за јазична редакција на материјали 

Виш соработник за јазична редакција на материјали

Помлад соработник за јазична редакција на материјали

Љутфи Баљиљ

Телефон: 02-3182-331

e-mail: L.Balil@sobranie.mk

Самостоен референт за срамнување на закони и други материјали преведени на албански јазик

Амина Кадриу

Телефон: 02-3182-426

e-mail: A.Kadriu@sobranie.mk

Теута Јонузи

Телефон: 02-3182-426

e-mail: T.Jonuzi@sobranie.mk


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРЕВОД И ТОЛКУВАЊЕ НА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ

Раководител на Одделение за превод и толкување на странски јазици    

Беса Дрндар                          

Советник преведувач и толкувач на англиски јазик

Славица Коробар

Телефон: 02-3182-431

e-mail: S.Korobar@sobranie.mk

Советник преведувач и толкувач на француски јазик

Марина Наумческа

Телефон: 02-3182-222

e-mail: m.naumcheska@sobranie.mk

Советник преведувач и толкувач на германски јазик

Виш соработник преведувач и толкувач на англиски јазик

Click